2014-01-06

ނާއިބު ރައީސް ޖަމީލަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބެނީ......!

ނާއިބު ރައީސް ޖަމީލަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބެނީ......!

ޕީޕީ އެމްގެ ވެރިކަމަކީ ޙާޤީޤަތުގައިވެސް ކާމިނީ ގޭގެ ވެރިކަމެކެވެ. މި ވެރިކަމުގައި ތިބެންޖެހޭނީ އެ ޢާއިލާގެ މީހުންނެވެ. މިއީ މި ވެރިކަުގެ ޕޮލިސީއެވެ. 
މުޙައްމަދު އަމީން ދައުރުގައިވެސް މިފަދަ ޕާޓީއެއް ހެދިއެވެ. އެއީ މުތަޤައްދިމް ޕާޓީއެވެ. ޢަރަބި ބަހުން މުތަޤައްދިމް ގެ މާނައަކީ ޕްރޮގްރެސިވް އެވެ. އެހެން ވީމާ ޢަރަބި ބަސް އިގިރޭސި ކޮށްލީއެވެ. ޖަމީލަކީ ކާކުހެއްޔެވެ. ރާއްޖެތެރޭގެ ދެރަ ޢާއިލާއެއްގެ ސޮރެކެވެ. އެހެންވީމާ އެފަދަ މީހަކު ޔާމީން ނެތްދުވަހަކުން ވެރިކަމަށް މި ދައުރިގައި އަތުވެދާނެއެވެ. މިކަން ހަޖަމްކުރަން ކާމިނީ ގޭގެ މީހުންނަށް ކެތެއް ނުވާނެއެވެ. 
ކާމިނީގޭ މީހުންނަކީ މުޅިމާލެއަށް މަޝްހޫރު"ކަލް ދޯ ބަޖޭ އާޔޭ" ކިޔާ މީހާގެ ދަރީންނެވެ. ވޯރާ ވިޔަފާރި ވެރީންގެ އަތުން ދަރަންޏަށް ތަކެތި ނަގާފަ ފަނޑިޔާރުކަންކުރި މީހެއްގެ ދަރީންނެވެ. އެމީހުން ދަރަނި ބަލާއައުމުން ބުނާ ބަހަކީ ކަލްދޯބަޖޭއާޔޯ އެވެ. މިހެން ވުމުގެ ސަބަބުން މިކަން އެދުވަސްވަރު މުޅިމާލެއަށް މަޝްހޫރުވީއެވެ. އަދި ވެސް އެހެން ކަމެއް މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔައެވެ. އެއީ ވެލާގެ މަހާ ބިސް ކެއުން އެއރުގެ މަޝްހޫރު ޝައިޚު އިބްރާހީމް ރުޝްދީ ގެ ފަތުވާއަކުން ޙަރާމް ކުރެއްވި ދުވަސްވަރެވެ. މި ފަތުވާއަކީ އެއިރުގެ ރަދުންގެ އަމުރަށް ނެރުނު ފަތުވާއެއް ކަން ފަހުން އެގުނެވެ. މިދުވަސްވަރުގައި ރާއްޖެތެރޭ ރަށެއްގެ މީހަކު ވެލާބިސް ގަންނާނެބާ ކިޔަމުން ކާމިނީ ގޭދޮށުން ދަމުން ކިޔާ އަޑު އިވިގެން ބޭރަށް ނުކުމެ އެމީހާ އަށް ގޮވާފަ ބުނީ ތިއީ މިހާރު ކެއުން ޙަރާމް އެއްޗެއްކެވެ. އެހެން ވީމާ ތި ވިއްކުންވެސް މަނާ ވާނެއެވެ. އެމީހާ ބުނީ ތިއީ ކާކުހެއްޔެވެ. ޤައްޔޫމު ސީދީ ވިދާޅުވީ ތިމަންނައީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރެވެ. އެހެން ވީމާ ތި ބިސްގޮނު މިގޭ ކުނިގޮޑަށް އެއްލާލާފަ އަވަހަށް ދާށެވެ. އެހެން ނޫނީ ކުއްވެރިވެދާނެއެވެ. އެމީހާ ގަތްބިރުން ސީދީ ދެއްކެވި އަނބުގަސް ބުޑުގައި ބަހައްޓާފަ ދިޔައީއެވެ. މިހުރިހާ ކަމެއް ބަލަން ސީދީގެ އަނބިކަބަލުން ހުއްޓެވެ. އެމީހާ ދިއުމުން ، ބިސްގޮނު ނަގާފަ ދިއްކޮށްލާފަ ބުނީ މިއިން މިއަދުގެ ހަވީަރަށް ދެ ވައްތަރުން ފޮޅި ފިހާށެވެ. މިހެން ވިދާޅުވުމާއިއެކު އަނބިކަބަލުން ވިދާޅުވީ ދެންމެ ސީދީ ވިދާޅުވީ ބިސްކެއުން ޙަރާމްވާނެ ވާހަކަ ނޫންތޯއެވެ. ސީދީ ވިދާޅުވީ ބިސްކެއުން ޙަރާމް ވިއަސް މުރަގަފަތް އަޅައިގެން ފިހާ ފޮޅިއެއް ޙަރާމެއް ނޫވާނެއެވެ. އެއީ ވެލާ ބިހެއް ނޫނެވެ. އެއީ ވެލާ ފޮޅިއެވެ. ވެލާ ފޮޅިއެއް ޙަރާމް ވާހަކައެއް އަހަރެން ނުބުނަމު ނޫންހޭ؟  މި ސަރީޢަތް ނިމުނީއެވެ. މައުމޫނު ވެސް ކަންކަމުގައި ޙުކުމް ކުރާނީ މިގޮތަށެވެ. މިކަނ ްދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނާލުމުން އެގޭނެއެވެ. މީގެ މިސާލަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އާޢިމާރާތް ހުޅުވުނު ދުވަހު މައުމޫނު ވިދާޅުވީ މިހާރު ގެ ބޭންކުންތަކުން ދޫކުރާ ލޯނަކީ ރިބާގެ ވިޔަފާރިއެއް ނޫންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހުރިހާ އިސްލާމީ ޤައުމުތައް ބައިވެރިވާ އޯއައިސީގެ ބޮޑު ބައްދަލުވުމުގެ އިއްތިފާޤުން އޮތީ ބޭންކް ލޯނަކީ ރިބާގެ މުޢާމަލާތެއްކަމުގައެވެ. 
ޖަމީލު ނާއިބު ރައީސްކަމުން އިސްތިޢުފާ ދިނުމަށް އެނާގެ ކިބައިން މައުމޫނު އެދެފިއެވެ. ސަބަބެއްކަމަށް އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ވާހަކައަކީ ޔާމީންގެ ބޮލުގައި ޓިއުމަރެއް އިންނާތީ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ޔާމީން މަރުވެދާނެކަމަށެވެ. އެހެން ވިއްޔާ ވެރިކަން ލިބޭނީ ޖަމީލަށެވެ. މިހެން ވުމުގެ ސަބަބުން ކާމިނީ ގެއިން ވެރިކަން ބީވެދާނެތީ މިކަމަށް ބިރުގަންނަނީ ކަމަށް ވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ހީއެކެވެ. ބޭނުމަކީ އެމީހުންގެ ޢާއިލާގެ މީހަކު ނާއިބު ރައީސަކަށް ޔާމީން ޢައްޔަނު ކުރުމެވެ. ޖަމީލަކީ ރައްޔިތުންގެ ރުހުމެއް ނެތް މީހެއްކަން ޚޮދު ޖަމީލަށް ވެސް އެގޭތީ ، މީނާ މިކަމާ މާބޮޑު ދެކޮޅުވެރިކަމެއް ނުދައްކައެވެ. އިސްތިޢުފާ ދޭނެ ފައިސާގެ މިންވަރެއް ކަނޑައެޅީއެވެ. އެ މިންވަރަކީ 100 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. މިގޮތަށް މިހާރު ޖަމީލުވަނީ އެއްބަސްވުމަކާއި ހަމައަށް އައިސްފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ފަހު މި ޑީލް ހިނގަން ފަށާނެއެވެ.  މިއީ ސަމާސާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިކަން މިގޮތަށް ހިނގާނެއެވެ. ބޮޑަށް ލަފާކުރެވެނީ ޤައްސާނު މައުމޫނަށް 35 އަހަރު ފުރުމުން މިކަން މިގޮތަށް ހިނގާނެކަމަށެވެ. 2018 ގައި ވެރިކަމަށް އަންނަށް ޖެހޭނެކަމަށް މައުމޫން ޤަބޫލް ކުރާ މީހަކީ އޭނާއެވެ. ޤާސިމްގެ ޑީލް ކާމިޔާބުކުރީ ނަސްރީނާ އިލްޔާސް އިބުރާހީމް ކައިރިއަށް ގޮސް ރޮއި އާދޭސްކޮށްގެން ވަކިކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެގެންނެވެ. މީގެދަށުން މިފަދަ ކިތައްމެ ކަމެއް ހިނގަމުން ދާނެއެވެ. 
ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއެއްގެ މަޤާމް ޔާމީނަށް ލިބުނަސް އޭނާގެ ކިބައިން އެހާ އުފާވެރިކަމެއް ނުފެންނާނެއެވެ. ސަބަބަކީ ފަހަތުގައިވާ ފިއްތުންތަކުގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. ޔާމީނަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމުގެ ބާރެއް ނެތެވެ.
އަނެއްކާވެސް ރާޢްޖޭގައި އާވައްތަރެއްގެ ފަސާދައެއް އުފެއްދީއެވެ. 2012 ގައި އުފެއްދި ފަސާދައަކީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ވެރިކަން ވައްޓާލުމުގެ ފަސާދަ އުފެއްދުމެވެ. މިހާރު އެ އުފައްދަނީ ނާއިބު ރައސްގެ މަޤާމު ފައިސާއަށް ވިއްކާލުމުގެ ފަސާދައެވެ. 
ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއޭ! މި ކާމިނީގޭގެ މީހުންގެ ނުބައި ނުލަފާކަން ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކެވުމަށްފަހު، އެމީހުންގެ ބާރު މި ޤައުމުން ފޮހެލައްވާދޭ.....! އާމީން.

Read more »

2013-12-16

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެސްދިން ބައެއް ސަބަބުތައް:

 ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެސްދިން ބައެއް ސަބަބުތައް:

 ތިރީގައި އަޅުގަޑު ބަޔާން މިކުރަނީ ރައީސް ނަޝިދުގެ ވެރިކަން ނމުމަކަށް އައި ބައެއް ސަބަބުތަކެވެ. ކޮންމެ ކަމެއް ވުމަށް ސަބަބުތަކެއް މެދުވެރިވެއެވެ. ގޯސްކަމެއް ވިއަސް އަދި ރަގަޅު ކަމެއް ވިއަސް މިކަން މިގޮތަށް ހިނގަމުންދާކަމީ ދުނިޔޭގެ ސުންނަތެވެ.
ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ނިމުނީ ބަޣާވާތެއް ބަޔަކު ކޮށްގެންނެވެ. ކިތައްމެ ގިނަބަޔަކު އެއްވިއަސް ޤާނޫނީ ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ ފަރާތުން ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފިނަމަ، ވެރިކަމެއް ނޯންނާނެއެވެ. މީގެ ދިރިހުރި މިސާލު މި ރާއްޖޭންވެސް މާޒީގައިވަނީ ވެފައެވެ. އޯގަސްޓް 12، އަދި 13 އަކީ މީގެ ރީތި މިސާލެކެވެ. 
އިސްލާމް ދީނުގައި ބަޣާވާތް ކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޙަރާމް ކަމެކެވެ. ރާއްޖެއަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް ފުރިހަމައަށް ބޯލަބާ ބަޔެކެވެ. 100 ޕަސެންޓް މުސްލިމުންނަށް ވަނީވެސް އެހެންވެގެންނެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވެއްޓުނީ ގޮތްނޭގޭބަޔަކު ސިއްރުން ކުރި ކަމަކުން ނޫނެވެ. ދުވާލު މެންދުރު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ރައްޔިތުން ބެލި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހިނގާދިޔަ ޙާދިޘާއެކެވެ. މިކަމަކީ އިތުރު ތަޙުޤީޤެއް ހިންގަން ބޭނުންވާނެ ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ. މިކަންވެސް އަހަރަމެންނަށް އެނގެނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އަލީގައެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ "އަލްހާ ކުމުއްތަކާޘުރު" މި ސޫރަތުގެ ބައެއް އާޔަތްތަކުން މިކަން ސާފުވެއެވެ. 
ލޮލަށް ފެންނަ ޙަޤީޤަތްތައް ތަޙުޤީޤު ކުރާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ތަޙުޤީޤުކުރަނީ ،  ހެކި ނުފެންނަ ކަންކަމުގައި ހެކި ހޯދުމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް އައީ މަޖުބޫރުވެގެންކަން އެނގެއެވެ. ވެރިކަން ނިމުނީ އިސްތިޢުފާ ދިނުމުންނެވެ. މިކަމުގައި ޝައްކެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ބަޣާވާތެއްކަމަށް ވެގެން ދިޔައީ ޤާނޫނީގޮތުން ވެރިކަން ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ހުވާކޮށްގެންތިބި ސިފައިން ޣައްދާރުވުމުންނެވެ. މިއީ އެއްވެސް މީހަކަށް ދެކޮޅު ހެދޭނެކަމެއް ނޫނެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހުރިހާ މަޛުހަބުގެ އިމާމުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ ބައެއްގެ ވެރިޔަކަށް މީހަކު އައްޔަނު ކުރަންވާނީ ވަރަށް ގިނަގޮތްގޮތަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. ވެރިޔަކަށް މީހަކު ޢައްޔަނު ކުރުމަށްފަހު ، ވެރިމީހާ ކުފުރުނުވާހާ ހިނދު އޭނާ ވެރިކަމުން ދުރުކުރުމަކީ ޙަރާމްކަމެއްކަމެކެވެ. އެއީ ފިތުނަ ފަސާދައަކީ މީހުން ޤަތުލުކުރުމަށްވުރެން ނުބައިކަން ބޮޑުކަމެއްކަން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި މާތްﷲ އަންގަވާފައިވާތީއެވެ. މިހިސާބަށް މިވާހަކަ ކުރުކޮށްލުމަށްފަހު ، ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށްލަމެވެ. 
(1)   ރަށްރަށުގެ ކަތީބުންތައް އެކަހަރިކުރުމަށްފަހު، ކައުންސިލަރުންތައް ޤާނޫނު ފާސްވުމުގެ ކުރިން ޢައްޔަނު ކުރުން.
(2)   ޤައުމި އިދާރާތައް އުފެއްދުން.
(3)   ސިޔާސީ މަޤާމުތައް ގިނަކޮށް ކަމަށް ޤާބިލު ނޫން މީހުން އެމަޤާމުތަކަށް ލުން.
(4)   އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއިއެކު މަސައްކަތްކުރަން ނޭގުން.
(5)   ސްޕްރީމްކޯޓްގެ ތަޅުއެޅުވުން.
(6)   ރައީސް އޮފީހުގެ ހައިބަތު ކަނޑޭފަދަ ކަންކަން އެތަނުގައި ހިންގުން.
(7)   ރައީސް ނަޝީދު ރައްޔިތުންނާ މުޚާޠަބުކޮށް ވާހަކަތައް ދެއްކެވި ބަހުރުވަ. 
(8)   ސިފައިންނާއި ފުލުހުންލައްވާ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރުވުން. 
(9)   ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންއައި ބައެއް ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑާލުން.
(10) ޓީވީ މޯލްޑިވްސްގެ މައްސަލަ.
(11) މީހުންގެ ލަފާތައް އަޑުނޭހުން.
(12) ރައީސް އޮފީހުގެ މަޤާމުތަކަށް ޤާބިލުނޫންމީހުން ލެއްވުން.
(13) މާލެއިން ބިންވިއްކަން ޤާނޫނުއާއި ޚިލާފަށް ނިންމުން.
(14) ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ، އިސްލާމް ދީނުގެ ކަންކަމަށް ފާޑުކިޔާ ދީނުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ވާހަކަތައް ދެއްކުން. 
(15) ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ނެރުނު މީހުންގެ ކޮލިޓީ ދައްވުން.
(16) ބާރު ނުހިންގޭ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ގަދަފަދަ ބަސްތައް ބުނަމުން ގެންދިއުން.
(17) ޕަބްލިކް ސްޕީޗްތަކުގައި ބުނަންނުޖެހޭފަދަ ވާހަކަތައް ބުނަމުން ގެންދިއުން. 
(18) ޢަބުދުﷲ ޤާޟީ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުން. 
(19) ޖަމީލު، ޔާމީން، ޤާސިމް ބަންދުކުރުން.
(20) ކޯޓް އަމުރުތައް ތަންފީޒު ނުކުރުން.
(21) ކޮރަޕްޝަން އިތުރުވުން.
(22) ޞިއްޙީ ދާއިރާ ނިކަމެތި ވަމުން ދިއުން.
(23) އިޒްރާއީލާއެކު ބޭއްވި ގާތްގުޅުންތައް. 
(24) އައްޑޫގައި ބެހެއްޓި މޮނިއުމަންޓްގެ މައްސަލަ. އަދި މިކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފިކުރާ އިދިކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުން.
(25) އެއަރޕޯޓްގެ މަސްއަލަ. 
(26) ރައީސްގެ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ޕާޓީގެ ގޮތްތައް ގިނަވުން.
(27) ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި، ހޯމް މިނިސްޓްރީ އާއި އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް ޤާބިލްނޫން ވަޒީރުން ލުން. 
(28) އިންޓެލޮޖެންސް ފެއިލްވުން. 
(29) އެއްފަހަރާ ކެބިނެޓް އިސްތިޢުފާ ދިނުން. 
(30) މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގައި ރާވިއްކުމަށް ޤަވާޢިދު ހަދަން އުޅުން. 
(31) ސާކުސަމިޓަށް ބޭކާރު ބައެއް ޚަރަދުތައް ކުރުން. 
(32) ތަޢުލީމީ މަންހަޖު  ބަދަލުކުރަން އުޅުނު ގޮތްތައް. 
(33) ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަށް ނާޤާބިލު މީހުން ލުން. 
(34) ޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުނިތައް ހަދާ އެކަށީގެންނުވާ މީހުންނާ ޙަވާލުކުރުން.
(35) މީޑިއާގެ މައްސަލަ. 
(36) ކޯލިޝަން ދަމަހައްޓަން ނޭގުން. 
(37) ދޮގުވާހަކަތައް ދެއްކުން ގިނަވުން. 
(38) އެކްޓިވިސްޓުންނަށް މާބޮޑަށް އިސްކަން ދިނުން. 
(39) ރީކޯ މޫސަގެ ވާހަކަތަކާއި ކުރި ބައެއް ކަންކަން. 
(40) މާރިއާގެ މަސްލަޙަތު ދެމެހެއްޓުމަށް ސްރުކާރުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރުން. 
'(41) ތަޖުރިބާހުރި މީހުން ކަންކަމުން އެކަހަރި ކުރުން. 
(42) ގިނަކަންތައްތަކެއް އެއްފަހަރާ ކުރަން އުޅުން. 
(43) ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެއްގެ ކިބައިން ފެނިގެން ނުވާފަދަ ބައެއްކަން ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފެނިގެން ދިއުން.. 
(44) މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ރިކޯޑްތައް އޮންނަ މީހުން އެންމެ އަރިސް މީހުންގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅުން. 
(45) ބޮޑީގާޑުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ބައެއް ނޭދެވޭ ޢަމަލުތައް ހިންގުން. Read more »

2013-11-29

ހަސީނާގެ ޑައިރީ

އަހަރެން އުޅެނީ ގުރޭޑު ނުވައެއްގަ އެވެ. އާދެ އަހަރެންގެ އުނަގަނޑާ ހަމައަށް ފައިބާ އިސްތަށިގަނޑު ވަރުގަދަވެފާ ބޯވެސް މެއެވެ. އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުގެ މިންތައް ކަލޭމެން ބަލާލަން ބޭނުންވާނެ ކަންޔަގީނެވެ. ތިރީސް އިންޗި ސައުވީސް އިންޗި އަށާވީސް އިންޗިއެވެ. މޭގެ ވަށައިގެން ތިރީސް އިންޗިއެވެ. އެހެންވީމާ އަހަރެންގެ އުރަމަތިވެސް މާކުޑައެއްނޫނެއް ނޫންހެއްޔެވެ. އުނަގަނޑުގާ ސައުވީސް އިންޗި ހުރީ އަހަރެންނަކީ މާފަލަ ކުއްޖެއް ނޫންވީމައެވެ. އަދި ކީއްހެއްޔެވެ. މީހުން އެބުނާ ކަހަލަ ހިމަތޮޅި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ކޮންމެގޮތެއްގަވެސް އަހަރެންގެ ބުޑުމަތީގައި އަށާވިސް އިންޗި ހުރެއެވެ. ދެންކަލޭމެންކަހަލަ ހިއްކާފަރުމީހުން ހިތަށްއަރުވާނެ އެއްޗެއް އަރުވާށެވެ. އެއްދުވަހަކު ލާނެއްފިރިހެނަކު ބުނިއެއްޗެއް ބުނެދީފާނަމެވެ. އެއީ އަހަރެން ސުކޫލަށް ދާންދަނިކޮންނެވެ. އެތާގައިތިބީ ދެފިރިހެނުންނެވެ. އަހަރެން ފަސްދިނީމާ އެތަނުން އެކަކު ބުނިއަޑު އަހަންނަށް އިވުނެވެ. އެއޮށްދާމަންޖެއެއް ނިކަންދެކިބަލާށެވެ. އެއޮށްބުޑުކޮޅެއް ދޯއެވެ. ފިސާރި ޒާތްގަނޑު ބޮޑުވާނެހެންހީވެއެވެ.
އަހަރެން ވަރަށް ހިނިއައެވެ. ފިރިހެނުން އެކަހަލަ އެއްޗެތި ބުނެލީމާ އަހަރެން ވަރަށް އުފާވެއެވެ.

އަހަރެން މާދޮންނޫންނަމަވެސް އެވަރެޖު ގޮތެއްގައި ވިސްނާއިރު ކަޅުކުއްޖަކައްވެސް ނުވާނެއެވެ. އަހަރެންގެ ހުރިހާވެސް ހިތާމައަކީ އަހަރެންގެ ކެސްތައްމަދު ކަމެވެ. ފިނދުގާ ލޯލިގޯތަށް މަދުމަދުން ފަޅާފައި ހުރެއެވެ. ދައްތަގެ ފިނދުގައި އެހުންނަހެން ބޯކަޅު ޖަންގައްޔެންހެން އަހަރެންގެ ފިނދުންވެސް އިސްތަށި ފަޅާނެނަމައޭ ހިތައްއަރައެވެ. ދައްތަގެ ކީހިލިފަތްދަށުގައިވެސް ވަރަށްބައިވަރު އިސްތަށި ހުރެއެވެ. އެކަމަކު ކިހިލިފަތްދަށުގައި އިސްތަށިފެޅީމާ އަހަންނަކަށްރީއްޗެއް ނޫނެވެ. އަހަރެން ހަދާގޮތަކީ ފެންވަރަންވަދެފާ ކިހިލިފަތްދްށުން އިސްތަށިތައް އުފުރަނީއެވެ. އެހެންހެދީމާ ވަރަށްނުފަޅައެވެ. ދެންމިހާރު އަހަރެންނާ ބެހޭގޮތުން ކަލޭމެނަށް ހުރިހާ ވާހަކައެއް މިކިޔާދެވުނީއެވެ.އެކަމަކު އަދިވެސް އަހަރެން ބުނެދޭންވެގެން މިއުޅޭ ވާހަކަޔަކާ ހިސާބަކަށް ނުދެވެއެވެ. އެވާހަކަޔަކީ އަހަރެން އެންމެ ފުރަތަމަ މީހަކާމޮށުނު ގޮތުގެ ވާހަކައެވެ.

އުމުރުގެ މިހިސާބުގާ އަހަރެން މީހުނާ މޮށެންފަށާފީމެވެ. އަހަރެންނަށް ކަމުދަނީ އަހަރެނަށްވުރެ އުމުރުން ގިނަދުވަސްވެފާ ހިސާބަކަށް ތަޖުރިބާލިބިފައި ތިބޭފިރިހެނުންނެވެ. ސުކޫލުގެ ފުރަތަމަ ކޮޅުގާ އަހަރެން ލޯބީގެ ދައުރެއްވެސް ކުޅެލީމެވެ. ކޮންމެ އަމީނިއްޔާ ކުއްޖަކަށް މަޖީދިއްޔާއިން ލޯބިވެރިޔަކު ހުންނަފަދައިން އަހަރެން ވެސް ހިތާވެގެން އުޅުނީ މަޖީދިއްޔާ ކުއްޖަކާއެވެ. އޭނާގެ އުމުރުން ސޯޅައަހަރެވެ، އިސްކޮލު އަހަރެންނާ ދާދިއެއްވަރެވެ. ލޯބި ފެށިގެން އަހަރު ދުވަސްވީއިރުވެސް ކިސްކޮއްލެވޭ ހިސާބައްވެސް އަހަރުންގެ މިނިވަންކަން ތަރައްގީއެއް ނުވެއެވެ. ސަބަބަކީ މަދަރުސާއިން އޮންނަ ހިފެހެއްޓުމެއް ކަމެއް ނުވަތަ މައިންބަފައިންގެ ބެލުންބޮޑުކަމުން ވާގޮތެއްކަމެއް ނޫނީ އަމްޖަދުގެ ފިނޑިކަމުން ވާގޮތެއްނޫން ކަމެއްވެސް ނުއެގެވެ. އަހަރެންނަށް ބޮޑަށް ޔަގީންވަނީ ފަހުންމިބުނިގޮތް ވުމާއެވެ. މިހެންމިބުނިގުތަކީ އަހަރެންނާއި އޭނާ ރޭގަނޑު ބާރަޖަހަންދެންވެސް އަހަރެންގެ ގޭގައި ތިބެމެވެ.އެތަނަށް އެހެންމީހަކު ނުނިކުންނާނެއެވެ. ދިހަގަޑިބައި އެހާކަންހާއިރު ދައްތަ އާއި ބޭބެވެސް ނިދާފާނެއެވެ. ދެންތިބޭނީ އަހަރެންނާއި އަމްޖަދުހަމަ އެކަންޏެވެ. އަހަރެންގެ ހިތް އޭނާގެ އަތްލުމަކަށް އޭނާގެ ލޯބިލޯބި ފިރުމުންތަކަކަށް އަދި ކިސްތަކަކަށް އެދި ކުދިކުދިވާއިރުވެސް އޭނާއިންނާނީ ސުކޫލުގެ ކޮންމެސް ފީކަލާވާހަކައެއް ކިޔާދޭށެވެ.އެއްރޭ އަހަރެންނަށް އެގޮތައް ކެއްނުކުރެވިގެން މަޑުމަޑުން އޭނާކައިރިއަށް ޖެހިލާފައި އޭނާގެ ކޮނޑުގައި އަހަރެން ބޯއަޅާލާފީމެވެ. އަމްޖަދަށް ހީވީ އިލެކްޓުރިކު ސޮކެއް ލިބުނީހެން ނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ހާސްވެގެން ތެޅިގެންފާ މީހަކުއަތުވެދާނޭ ކިޔާފާ ދުރައްޖެހިލާފިއެވެ. އެރޭވަރަށް ލަދުގަތެވެ އަދި އެހާމެ ރުޅިވެސް އައެވެ. އޭގެފަހުންމިވީދޮޅުއަހަރުގެ ތެރޭގައި އަމްޖަދު އަހަރެންނާއި ކިސްކޮއްލީ ހަމައެންމެ ދިހަފަހަރުއެވެ. އެވަރުވެސް އަހަރެންގުނާގެން ބަލަމެވެ. ކިސްކުރުމުގެ އިތުރު އެއްވެސް އަމަލެއްނުހިންގަ އެވެ. ގިނަރޭރޭ އަހަރެން ނުކުންނަނީ ކިރުހިއްޕިވެސް ނާޅައެވެ. އެއީވެސް އޭނާ އަހަރެންގެ ބުކާއި ކުޅެލާތޯއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ނޭގިގެން އޭނާގެއަތް އަހަރެންގެ ބުކުގާޖެހުނު ރޭވެސް ފާޑަކަށްރަކިވެފާ މާފުކުރާށޭ ބުނީއެވެ. ކޮންމާފެއްކުރާކަށް ހެއްޔެވެ. އަހަރެން މިއިނދެގެން ހަލާކުވަނީ އޭނާ އެތަންތާގައި ލޯބިކޮށްނުލާގެން ނެވެ. ކޮންމެއްކަސް އެރޭގެފަހުން އަހަރެން އަމްޖަދު ދެކެވެސް އަދިއެއުމުރުގެ އެހެންހުރިހާ ޅަޒުވާނުންދެކެވެސް ފޫހިވީއެވެ. އެއުމުރުގެ ހުރިހާ ޅަޒުވާނުންނޭ މިބުނީ ފޯރިނަގަ ނަގާފާ މިއުޅޭ ސުކޫލު ކުދިންތަކުގެ ވާހަކައެވެ. އަމްޖަދު ފެނުނީމާ ފުރަތަމަ ކޮލުއެލިބޭ އުފަލާ ދައްބަނޑަށް އަރާފައިވާ ބާރުގަނޑު މިހާރަކު އިހުސާސްއެއް ނުކުރެވެއެވެ. ލޯތްބަކީ އެއްވެސް ތާކުންތާކު ނުޖެހޭއެއްޗެއްކަން މިހާރު ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ. އުފަލެއް އަރާމެއްނެތި ބައިސާތަކަށް މާފޮޅުވުން، މިއީކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ. ފިރިހެންކުއްޖަކާ ރައްޓެހިވުމުގެ އެންމެބޮޑު މަގުސަދަކީވެސް އަހަރެމެންގެ ޖިންސާއި ތަފާތުވެފާ އެމީހުންގެ އެހުންނަ ގުނަވަންތަކުގެ އަރާމުލިބުން ނޫންބާ އެވެ. އެހެންވީއިރު ކޮންބައިސާތަކެއް ހެއްޔެވެ. ކީއްކުރަން ފޮލުވާމާތަކެއް ހެއްޔެވެ، ފުރަތަމަވެސް ދެމީހުން ދެމީހުންނަށް ގަބޫލުވެ ލޯތްބޭމިކިޔާ އެދުންވެރިކަމުގެ ހުޅުކޮޅު ރޯވުމުން ދެން އެވީއަވަހަށް އެއުފާ ލިބިގަންނާކަށް ނޫންބާއެވެ.

ދުނިޔެއަކީ ފާލަމެކެވެ. ގިނަގޮތްގޮތުން ގިނަކަންކަމުގާ ތަޖުރިބާ ހޯދާ ގިނަމީހުންނާ ގުޅިއުޅުން އެއީ އިންސާނީ ތަބީއަތްކަމުގާ ވާއިރު މިގޮތްމާރަނގަޅެވެ. ހުކުރުދުވަހު އަހަރެން ބޭބެ ގޭގައި ހުރެލާފައި ގެއަށް އަންނަމުން އަމްޖަދުމެންގެއަށް ވަދެއްޖާމެވެ. އެގޭގައި އުޅެނީ އަމްޖަދާއި އަމްޖަދުގެ ބޭބެ އަސްރަފާއި .އަސްރަފުގެ އަންހެނުން ސަރީފާއެވެ.ދެން އެދެމަފިރިންގެ ހައަހަރަށްދާ ކުޑަފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. ކުޑަދަރިފުޅު ފައިސަލް އަހަރެން ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ. އަހަރެން ދާއިރަށް ހަސިންތާއޭ ކިޔާފާއައިސް ދުރަށްވެސް ނުދާނެ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން އަސްރަފާއި ސަރީފާވެސް ވަރަށް ހެވެ. އަނެއްކޮޅުން އަމްޖަދާއި އަހަރެންގެ ގުޅުން މިހާރުދެމި އޮތުމުގެ ސިއްރަކީ މިއުފާވެރި އާއިލާއެވެ. އަސްރަފަކީ އިސްކޮޅުން ދިގު ހިމަތޮޅި ޒުވާނެކެވެ. އޭނާގެ އުމުރު އަހަރެން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ތިރީސް ބައްތިރީސް އަހަރު ވެދާނެއެވެ.
ނުނިިމ

Read more »

2013-11-12

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ބިނާކުރެއްވި މިސްކިތްތަކާއިބެހޭ މައުލޫމާތް

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ސާޅީސް އެތަށް މިސްކިތެއް ބިނާކުރެއްވި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ރޭ ޓީވީއެމް ގެ ރާއްޖެމިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވުމުން ދިއިސްލާމް އެވެ ކިޔުނު ވެބްސައިޓަކުން އެމަނިކުފާނުގެ އެބަހަށް ހަޖޫޖަހާ ކުއްލި ހަބަރުނެރުނެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިފަދައިން އެމަނިކުފާނުގެ ޒައާމަތުގައި ސާޅީސްއެތަށް މިސްކިތެއް ބިނާކުރެވި އަދި ޓެންޑަރ މަރުހަލާގައި 13 މިސްކިތެއް އޮއްވާ ބަގާވާތަކުން ވެރިކަން ފުރޮޅާލިއެވެ. އޭގެ ފަހުން ޓެންޑަރ މަރުހަލާގައިވާ މިސްކިތްތަކުގެ ޓެންޑަރތަށް ބަގާވާތުގެ ސަރުކާރުން ކެންސަލް ކުރިއެވެ. އެ 13 މިސްކިތުގެ ތެރޭގައި ދެއްވަދޫ މިސްކިތްވެސް ހިމެނެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ބިނާކުރެއްވި މިސްކިތް ތަކުގެ މައުލޫމާތް ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ

Read more »

2013-11-11

ޖުމްހޫރީދުވަހުގެ އުފަލާއެކު، މާޔޫސްކަމުގެ ސާލެއްގައި

ހަސަން ޒަހީނުގެ ފަތްހުއްތަކުން

މިއަދަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަޚުރުވެރި ޖުމްހޫރީ ދުވަހެވެ. 1968 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިން ފެށި ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމަށް 45 އަހަރު ފުރޭދުވަހެވެ. ރަސްކަމެއްގެ އާދަކާދާއާއި ވިސްނުން ދޫކޮށް، ދިވެހިން ޖުމްހޫރީ ނިޒާމަކަށް ޤައުމު ދީލާލީ، ހަލަބޮލި ނުތަނަވަސް ދުވަސްތަކެއް ދެކުމަށްފަހުގައެވެ. ތަހުޒީބުގެ ކުލަވަރުން ޤައުމު ކުލަޖައްސަން އެދޭތީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ އުންމީދީ އުފާވެރި ތާރީޚަށް 45 އަހަރު ފުރުނު މި ދުވަހު ދިވެހިންގެ ޙާލަތު މިވަނީ އަނެއްކާ ވެސް މާޔޫސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައެވެ. މިއީ ވިސްނައިލަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ތާރީޚަކީ އިޢާދަވާނެ އެއްޗެކެވެ.

ދިވެހިތާރީޚަށް ބަލާއިރު 1166ހ. ގައި ހޮޅިންގެ އަޅުވެތިކަން ދިވެހިން ދެކެފީމެވެ. އޭގެ އަހަރުތަކެއް ފަހުން 1558 ން 1573 އަށް ޕޯޗްގިޒުންގެ އަޅުވެތިކަމުގައި 15 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ދިވެހިން ހޭދަކޮށްފީމެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު 1887 ން 1965 އަށް "ހިމާޔަތުގެ" އަޅުވެތިކަމެއް ދިވެހިން ތަޙައްމަލުކޮށްފީމެވެ. އިނގިރޭސިންގެ މި 'ޙިމާޔަތުން' ދިވެހިންނަށް މިނިވަންކަން ލިބިގެންދިޔައީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިފާހަގަކުރާ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ ބުރަ މަސައްކަތުންނެވެ. އެ ދުވަހުގެ މިނިވަންކަން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަމުން ދަނިކޮށް އޭގެ 23 އަހަރުފަހުން 1988 ގައި އަނެއްކާ ވެސް ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ގެއްލިގެން ދިއައެވެ. އެ ދުވަސް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ތަޙައްމަލު ކޮށްފީމެވެ.

އެހެންކަމުން މިއަދު އުފެދޭ އެންމެ ބޮޑު ސުވާލަކީ މިވަނީ ކީއްބާއެވެ؟ ރަސްކަމެއް ދޫކޮށް ޖުމްހޫރީ ނިޒާމަކަށް ދިވެހިން ދީލައިލީ އެ ނިޒާމުން ތަރައްޤީއަށް އާދަތުރެއް ފެށުމަށް އެދޭތީއެވެ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަމުން މިދަނީ އެ ތާރީޚީ ބަދަލު ދިވެހި ގައުމަށް ގެނެވުނު ތާރީޚީ ދުވަހުގެ ހަނދާންތަކެވެ. އޭގެފަހުން މިއަދާ ހަމައަށް އާދެވުނުއިރު ނާސިރުގެ 10 އަހަރާއި މައުމޫނުގެ 30 އަހަރާއި ނަޝީދުގެ 3 އަހަރުގެ ވެރިކަން މާޒީއާއެކުވެ އޮބައިފިއެވެ.  މިހާރު ކުރިޔަށް މިދަނީ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމެއްގެ ތެރެއިން ނަޝީދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމުން އެ ރިޔާސީ ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ނާއިބުރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ 2 އަހަރުގެ ދައުރެވެ.
އެހެންނަމަވެސް މިއަދަކީ އެ ދައުރު ވެސް ނިމިގެންދާނެ ދުވަހެވެ. 45 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހާ އަޅުގަނޑުމެން މި ފަހަރު މި ބައްދަލުކުރީ ހަތަރު އަނގޮޅިއެއްގެ މެދުގައި ހުއްޓުން އަރައި ތިބެގެންނެވެ. ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ހިނގައިނުގަނެވި ތިބެގެންނެވެ. މިއަދުގެ ހާލަތަކީ ބަޔާންކުރަން ދަތި ހާލަތެކެވެ. ފިކުރީ ގޮތުން ބަލިކަށިވެ ބޭރުގެ ބާރާ ނުފޫޒުތަކަށް އަޅުވެތިވާ ހާލަތުގައި އޮވެގެންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚު "ކިޔައިދިން" ފަދައިންނެވެ. ޤައުމެއްގެ މިނިވަންކަން ބަދަލުވެދާނެ އެތައް ގޮތްތަކެއް ތާރީޚުން ދައްކައިފިއެވެ. ސިޔާސީގޮތުން ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެންނާއި، އެހީގެ ނަމުގައި ދެވޭ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަމުންނާއި، ޚިޔާނާތްތެރިންގެ އަތްމަތިންނާއި، ފިކުރީ ހަނގުރާމައިގެ އެހީގައްޔާއި، އަދި ކަނޑި ބަޑީގެ އެހީގައެވެ. މިއަދު މިވަނީ މިފަދަ ޙާލަތަކަށް އާދެވިފައި ނޫންތޯއެވެ؟

އެހެންކަމުން މިއަދުގެ ހާލަތުން އެހެން ޙާލަތަކަށް ބަދަލުވުމަށްޓަކައި ދިވެހިންގެ ދީނީ ރޫޙު ވަރުގަދަކުރަން އެބަޖެހެއެވެ. ދީނީ އަޤީދާ ބަލިކަށިވިޔަނުނީ ހިފަހައްޓަން އެބަޖެހެއެވެ. ޤައުމިއްޔަތު ކިޔަވައިދީ، ޤައުމީ ވަންތަ ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރަން އެބަޖެހެއެވެ. ސިޔާސީ ކިލަބުކަމުން ނުކުމެ، ތަނަވަސް ޖައްވަން ބަލައިލާން މިވަނީ ޖެހިފައެވެ. މާޒީން ފެނިފައިވާފަދަ އަޅުވެތިކަމަކަށް ނުދިޔުމަށްޓަކައެވެ. ތާރީޚު ކިޔައިދިންފަދަ "ހިމާޔަތަކަށް" ނުދިއުމަށްޓަކައިއެވެ.

Read more »

2013-10-29

ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީހާ ބަރަހަނާކޮށް ބާއްވައިގެން ހިދުމަތްދޭ މީހާއަށްވެސް ދީން ހިމާޔަތް ކުރެވޭނެބާ؟

ބަޤާވާތަކުން ނަޝީދުގެ ސަރުކާރު ބަދަލުވިތާ މާކަ ގިނަދުވަސް ނުވަނީސް އަޅުގަނޑު ސިލޯނުގެ ވެރިރަށް ކޮޅަބަށް ދަތުރެއްކުރީމެވެ. އެއްދުވަހު އަޅުގަނޑު ބޭރުތެރޭގައި އުޅެލާފައި ހޮޓެލަށްދާން ތިރީވީލެއްނެގީމެވެ. އޭގައި އިން މީހާ އިސްލާމީ ސަލާމުން އަޅުގަނޑާއި ސަލާމް ކުރިއެވެ. އެޔަށްފަހު އޭނާއަމިއްލައަށް ތަޢާރަފް ވުމަށް މަށްފަހު، ނަޝީދުކަހަލަ އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ޤާއިމު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ލީޑަރެއްގެ ސަރުކާރު ވެއްޓުނީތީ ހިތާމަ ކުރާ ކަމުގައި ބުންޏެވެ. އަޅުގަނޑު އޭނާއާއި ސުވާލު ކުރީމެވެ. ނަޝީދު އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ޤާއިމު ކުރުމަށް ކުރެއްވީ ކޮން މަސައްކަތެއްތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑު ސުވާލުކުރުމުން އެމީބުނި "އިސްލާމީ އެއްވެސް ވެރިއެއް މިހާތަނަށް ރިސޯޓުތަކުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުމާއި، މަސާޖް ޕާލާ ހިންގުމާއި، އޫރުމަސް ވިއްކުން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ނުވޭ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނޫނީ" ނަޝީދަކީ ލަންކާގެ މުސްލިމުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަޤުބޫލު އިސްލާމީ ލީޑަރު ކަމަށާއި ނަޝީދުއާއި ދެކޮޅަށް ރިސޯޓް އޯނަރުން އަޑީގައި ތިބެގެން ބަޤާވާތް ކުރީ ޝަރީއަތާއި އެއްގޮތަށް ރިސޯޓްތަށް ހިންގަން މަޖުބޫރު ކުރުވުމުން، ބަނގުރާ، އޫރުމަސް، މަސާޖްޕާލާ އިން ލިބޭ އާންމުދަނީ ގެއްލިގެން ހިގާދާނެތީ"އެވެ. އެމީހާ އިތުރަށް ބުންޏެވެ. 

އެމީހާގެ މިވާހަކަތަށް ކިޔާދިނުމުން އަޅުގަނޑުގެ އިސްތަށިތަށް ކޮޅަށްޖެހި މުޅިގައިން ހީބިހި ނަގާގެންދިޔައެވެ. އާއެކެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި މަނާ ކޮންމެ ކަމަކީ ރާއްޖޭގައި ވެސް މަނާ ކަމެއް ކަމަށް ބެލުމަށް ގާނޫނު އަސާސީގެ ދެވަނަ މާއްދާ އާއި ދިހަވަނަ މާއްދާ އާއި ނަވާރަވަނަ މާއްދާ އާއި ފަންސާސް ނުވަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލާޒިމް ކުރެއެވެ. އަދި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަންކަން ނިންމުމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީއަތަށް ރިއާޔަތް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ގާނޫނު އަސާސީގެ 142 ވަނަ މާއްދާގެ ހ. ބުނެފައިވާތީ 28 އޮގަސްޓް 2011 ގައި މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން "ބަނގުރަލާއި، އޫރުމަހާއި އޫރުމަހުން އުފައްދާ ތެކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެންގުޅުމުގެ ޤަވާޢިދު (15 އޮކްޓޯބަރ 1995)" އަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ އިސްވެ ދެންނެވުނު މާޢްދާތަކާއި ހިލާފު ޤަވާޢިދެއް ކަމަށްބުނެ އެޤަވާޢިދު ބާތިލު ކުރުމަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. ނަމަވެސް ހައިކޯޓުން އެމައްސަލަ ނިންމެވީ އެޤަވާއިދަކީ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ހިލާފު ޤަވާއިދެއްނޫން ކަމުގައެވެ. އެބަހީ ބަނގުރަލާއި އުރޫމަސް ވިއްކޭނެ ކަމަށެވެ.

 ދެންއޮތީ ރިސޯޓުތަކުގައި ހުރި ސްޕާރ ނުވަތަ މަސާޖް ޕާލާ ތަކުގެ ވާހަކައެވެ. 2 ޖެނުއަރީ2012 ގައި ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ހުރިހާ ރިސޯޓެއްގެ ސްޕާތަށް ބަންދުކުރިއެވެ. މިމައްސަލާގައި ދައުލަތާއި ދެކޮޅަށް ބުރުމާ ޤާސިމް ދައުވާ ކުރިއެވެ. އޭނާގެ ވަކީލަކީ އާޒިމާ ޝަކޫރެވެ. މިމައްސަލާގައި މަދަނީ ކޯޓުން ހުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ ސްޕާރ ނުވަތަ މަސާޖުޕާލާ ރިސޯޓްތަކުގައި ހިންގޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި އެއްގޮތަށް ރިސޯޓު ވިޔަފާރި ބައްޓަން ކުރުމަށް ޤައުމެއްގެ ވެރިޔާއަށް ކުރެވޭނެ އެންމެހާ މަސައްކަތް ރައީސް ނަޝީދު ކުރައްވައިފިއެވެ. އެކަމަކުވެސް ކޯޓުތަކުން އެކަންތަށް ހުއްޓުވާލީއެވެ. 

ދިވެހީންނޭވެ. ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ދީނީ އިލްމުވެރިންކަމަށް ބުނާ ބަޔަކު ލައްވާ ރިސޯޓް އޯނަރުން އަޑީގައިތިބެގެން ވައްޓާލީ "އިސްލާމީ ޝަރީއަތް" މިބިމުގައި ޤާއިމު ކުރުމަށް ނަޝީދު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުން ކަމާއި މެދު އަޅުގަނޑު ޝައްކެއް ނުކުރަމެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީއަތް އެންފޯސްކޮއްފިނަމަ ބައިމީހުންނަށް އެންމެބޮޑު ނަފާލިބޭ "ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް އަދި ސްޕާރ" ތަށް ބަންދު ކުރުމަށް މަޖުބޫރުވާނެތީއެވެ. 

އެކުވެރިންނޭވެ. އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތް ކުރަން ކަމަށްބުނެ ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމުގައި ހަރަކާތެރިވި ދީނީ އިލްމުވެރިން ކަމަށްބުނާ މީހުން މިހާރު އެއުޅެނީ މިއްޖޭގައި އެންމެ ގިނައިން ބަނގުރާ ވިއްކާ، އެންމެ ގިނައިން ރިބާގެ މުއާމަލާތް ކުރާ، އެންމެ ގިނަ ސްޕާރ ހިންގާ އަދި އެންމެ ގިނައިން އޫރުމަސް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކާ މީހާ މާފަންނު މާފަންނުވިލާ ޤާސިމް އިބުރާހިމްގެ ފަހަތުގައެވެ. މިއުމުގައި އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތް ކުރެވޭނީ އޭނަޔަށޯލަ؟! ދެން މިވާހަކަ ވަރަށް ޖޯކް ދެއްތޯ؟ ބުއްދި ގަބޫލުނުކުރެވޭ ދެއްތޯ އެފަދަ މުއާމަލާތް ކުރާ މީހަކަށް ދީން ހިމާޔަތް ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް..!

ގުޅުން ހުރި ލިޔުން

Read more »

2013-08-22

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވެއްޓުނީ ބަޣާވާތް ކޮށްގެންތަ ނޫނީ އަމިއްލައަށްތަ؟

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވެއްޓުނީ ބަޣާވާތް ކޮށްގެންތަ ނޫނީ އަމިއްލައަށްތަ؟

އިސްލާމީ ޝަރީއަތަކަީ އިންސާނީ ޢާލަމުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ޝަރީޢަތެވެ. މި ޝަރީޢަތްތައް ހިންގާނެ އެންމެހައި ގޮތްތައްވަނީ މި އުއްމަތުގެ ޙާކިމާ ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ޒަމާނުގައި ހިނގާ އެގޮތްތަކުގެ ޙުކުމްތައް އަހަރަމެންނަށް ދަސްކޮށް ދެއްވާފައެވެ. މި ގޮތްތައް ތަކުރާރުކޮށް ހިނގުމަށް ކިޔަނީ ކޮމަންލޯއެވެ. 

ނަމަވެސް ޣައިރު މުސްލިމުން ބްރިޓީޝް ކޮމަންލޯއޭ ކިޔައިގެން މުޅިދިނިޔޭގައިވަނީ އެމީހުންގެ މޮޅުކަން އިންސާނުންގެ ސިކުނޑިއަށް ވައްދާފައެވެ. ޙަޤީޤަތަކީ އެއީއެއް ނޫނެވެ. ޤުދުރަތީ ޤާނޫނަކީ އިސްލާމީ ކޮމަންލޯއެވެ. ދުނިޭގެ އެކިއެކި އުއްމަތްތަކުގައި ހިނގާފައިވާ ކަންކަމަށް އިންސާފު ހޯދާފައިވާގޮތް ބެލުމަށްފަހު އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެވައްތަރުގެ ކަންކަމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމްތައް މިހާރުވެސް ކުރަމުން ގެންދިއުމެވެ. މިއީ ކޮމަންލޯއެވެ. މިސާލަކަށް ދަންނަވަނީނަމަ:- 
  1. މީހަކު އަތުގައި އޮތް ތިމާމީހާގެ އެއްޗެއް ފެނިގެން އެއީ ތިމަންގެ އެއްޗެކޭ ކިޔާފަ ޝަރީޢަތަށް ދިއުމުން ، އޭގެ މިލްކުވެރިކަން ސާބިތު ނުކޮށްދެވއްޖެނަމަ ، އޭގެ ޝަރުޢީ މިލްކުވެރިއަކީ އެ އެތި އަތުގަ އޮތްމީހާއެވެ. ހެކި ނުދެއްކިއްޖެނަމަ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލެއް ނުވާނެއެވެ. މިކަން ޢަލީގެފާނުންގެ ޝަރީޢަތުން ސާފުވިއެވެ.
  2. ޝަރީޢަތަށް ހުށައެޅޭ މަދަނީ މައްސަލަ ތަކުގައި ޝަރީޢަތް ނިމޭނީ 50 ޕަސެންޓަށްވުރެން މައްޗަށް ހެކި ދެއްކި މީހާގެ ކޮޅަށެވެ. 
  3. ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި އަދަބު ލިބޭނީ އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވުމުންނެވެ. 
  4. ޤާޟީއެއްގެ ކުރިމަތީގައި ޖަރީމާއެއް ހިންގި ކަމުގައި ވިއަސް އެ ޤާޟީގެ އަރިހަށް އެ މައްސަލަ ގެނައުމުން ، އެ ޤާޟީއަށް އެކަން ސާބިތުވާކަން މެންދުރުގެ އިރުފަދައިން ކަށަވަރުކޮށް އެނގުނަސް ޙުކުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ . އޭނާއަށް ޙުކުމްކުރެވޭނީ ހުށައެޅިފައިވާ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ޤާޟީ ޖެހޭނީ ފަނޑިޔާރުކަމުން ތަނާޒިލްވެފައި ، ހެކިވެރިއަކަށް ބަދަލުވާށެވެ.
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކިތައްމެ ކަމެއް މިއީ ކޮމަން ޤާނޫނެވެ. މިފަދަ އެތައް ކަމެއް މާޒީގައި ވަނީ ހިނގާ އެގޮތްތައް އިންސާނުން ޤަބޫލްކޮށްފައެވެ. މި ކަންކަން މިހާރުވެސް ހިނގަމުންދެއެވެ. ޙުކުމްތައް ކުރަމުންދަނީ އެގޮތް ގޮތަށެވެ.  އާގޮތްގޮތަކަށް ނޫނެވެ. މިފަދަ ހުރިހާ ކަމެއް ކިރިތި ޤުރުއާނުން ސާބިތުވެއެވެ. ފޮރެންސިކް ހެއްކަކީ ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލްކުރެވޭ އެއްޗެއްކަން މާތްﷲ ގެ ރަސޫލް ޔޫސުފް ޢަލައހިއްސަލާމާއި ޒުލޭޚާގެ ޙާދިޘާއިން އިންސާނުންނަށް މާތްﷲ ވަނީ އަންގަވާފައެވެ. އެއީ ހުޅަނގުގެ އުފެއްދުމެއް ނޫނެވެ.

7 ފެބުރުއަރީ 2013 ގައި  ހިނގާފައިވާ ކަންކަމާއި އެކަންކަން ކަމުގެ ޙުކުމްތަކަކީ ކޮބައިކަން ކޮމަން ޤާނޫނުގެ އަލީގައި ސާފުކޮށް އަޅުގަޑު ކިޔުންތެރީންނަށް ދަންނަވާލަމެވެ. 

  1. ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ނިމުނީ ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމުން ނެވެ.  މިއާއި މެދުގައި އެއްވެސް ބަޙުޘެއް ނެތެވެ. ވެރިކަން ނިމުމަކަށް އައީ ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިޢުފާ ދިނުމުންނެވެ. މިކަމާއި މެދުގައި މިނޫން ގޮތަކަށް ނުބުނެވޭނެއެވެ. ވެރިަކަން ނިމުނީ އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމުންނެވެ. 
  2. ރައީސް ވަޙީދު ވެރިކަމާ ޙަވާލުވިގޮތަށް ބަލާއިރު ، އެކަންވެސް ހިނގާފައިވަނީ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި އެއްގޮތަށެވެ. ރައީސް ވަޙީދު ވެރިކަމަށް އިސްވުމުގައި އެއްވެސް ޤާނޫނީ މައްސަލައެއް ނެތެވެ. ރައީސް ވަޙީދު ވެރިކަމަށް އައުމަށް ކުރި ކަންތަކާއި ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަންތައްތަކަކީ މުޅިން އެހެން ކަންތައްތަކެވެ. މިކަން ޖެހޭނީ ތަޙުޤީޤުކޮށް އިންސާފު ހޯދާށެވެ. އެއީ ވެރިކަމާއި ޙަވާލުވުމާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ވެރިކަން ޞައްޙަވުމާއި ނުވުމުގެ ކަންކަމެވެ. 
  3. އެ ދުވަހު ނުވަތަ އޭގެ ކުރީންވެސް ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި ޢާއްމުން ކުރި ކަންތަކަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް ބަލާއިރު ، ބޮޑުވެގެންވާ ޖަރީމާތަކެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ސިފައިން ނާއި ފުލުހުން ހިންގާފައިވަނީ އިސްލާމް ދީން ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ބަޣާވާތެކެވެ. މިކަމުގައި ގިނަ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވިއެވެ. 
  4. 7 ފެބުރުއަރީގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާއި އަދި ޢާއްމު ރައްޔިތުން ހިންގާފައިވާ ކަންކަން ބަޣާވާތަކަށް ވަނީ ޤާނޫނުލް ޤުޤޫބާތުގެ 31 ވަނަ މާއްދާއާއި 32 ވަނަ މާއްދާ ގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ކުރިކަންތައްތަކަކީ އެއާއި އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ފެތޭތީއެވެ. އަދި މި ދެބައި މީހުންގެ ޤާނޫނުގައިވެސް އެ ދުވަހު ކުރިކަންކަމަކީ ބަޣާވާތްކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ބުނެފައިވާތީއެވެ. މިކަންކަމާއި މެދުގައި އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ. 
  5. 7 ފެބުރުއަރީގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާއި އަދި ޢާއްމު ރައްޔިތުން ހިންގާފައިވާ ކަންކަމަކީ މީގެކުރިންވެސް ރައީސް މައުމޫނުގެ 30 އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް 6 ފަހަރެއްގެ މަތީން (މަސްއޮޑި ނަސީމު ، ރީކޯ އިބުރާހީމް މަނިކު، ޢަބުދުﷲ ލުތުފީ، އަދި ސިފައިންގެ ތެރެއީން 2 ފަހަރެއްގެ މަތީން ހިންގާފައިވާ ޢަމަލުތައް، އަދި އިލްޔާސް އިބުރާހީމް) ހިނގާފައިވާ ކަންކަމެކެވެ. މިކަންކަމަށް ޝަރީޢަތްކުރެވި އެކަންކަމަކީ ބަޣާވާތްކަމަށް ކަނޑައަޅާ އެކަންކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ވަނީ އަދަބުވެސް ލިބިފައެވެ. މިއީ ކޮމަށް ޤާނޫނުނެވެ. އެހެންވީމާ 7 ފެބުރުއަރީގައި ހިންގާފައިވާ ކަންކަމަކީ ބަޣާވާތް އޭގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަށް ހިންގާފައިވާ ބަޣާވާތެކެވެ. 
 މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން މީގެ 50 އަހަރުގެ ކުރީން 1968 ގައިވެސް ވަނީ މިފަދަ ބަޣާވާތެއް ކުރަން އުޅެގެން ބަޔަކަށް ޝަރީޢަތްކުރެވިފައެވެ.  މިކަމުގެ އިސްމީހަކީ ޗަންޕާ މުޙައްމަދު މޫސާއެވެ. 
މި ބަޣާވާތުގައި މީނާ ބައިވެރި ކުރުވި މީހުންނަކީ ތަސްމީނުގެ ބައްޕަ މިނާކުޑޭއާއި، އަންނިގެ ބައްޕަ ސައްތާރުއާއި ، ޤުއްދޫސުއާއި ޢަބުދުﷲ ލުޠުފީއާއި، ބޮޑުސިއްކަ އާއި، ކުވާ މުހެދޭއާއި ، ވައިމަތީގޭ ޙުސައިން ޚާލިދާއި، ހީރާ ރަޝީދާއި ، ބޮއިޖަލީލުމެންފަދަ މީހުންނެވެ. ދިޓީވީ އިން އަބަދުވެސް ބަޣާވާތްކުރި ކަމަށް ވަކިބަޔަކުގެ މައްޗަށް ފޫޅު ކަނޑާއިރު ޗައްޕާ މުޙާއްމަދު މޫސާގެ ނަން ނުކިޔާތީ ރައްޔިތުންނަށް ދި ޓީވީން ޚަބަރުތައް އޮޅުވާލާކަން ސާބިތުވެއެވެ. 
ޗަންޕާ މުޙާއްމަދު މޫސާ ކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވަނީ ބަނގުރާބުއިމާއި ، އޭރުގެ ބޮޑުވަޒީރު(ނާސިރު)އާއި ، ރަސްގެފާނު(މުޙައްމަދުފަރީދު) އަވަހާރަކޮށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް އުޅުމާއި ، ބޮޑުއިސްޓޯރު ފިހާރައެއްގައި އަލިފާންޖަހާ އަންދާލުމުގެ ކުށެވެ. 21 މާރޗް 1968 ދުވަހު ޝަރީޢަތްކޮށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ބަނގުރާބުއިކަމަށް އަމިއްލައަށް އިޢުތިރާފުވެގެން ޙައްދު ޖެހުމާއިއެކު، ބުރަމަސައްކަތާއިއެކު ޖަލަށް ލުމަށެވެ. މީނާގެ އިތުރުން މިކަމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މީހުންނަށް ވެސް ޙުކުމްކޮށް ޖަލަށް ލިއެވެ.

މިފަދަ ޙާދިޘާތަކުން އެނގެނީ ޤާނޫނީ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ޤާނޫނުގައި ބުނާގޮތް ފިޔަވައި އެހެން ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނާއި ، ވެރިމީހާ މަރާލައިގެން ނުވަތަ ބިރުދައްކައިގެން ނުވަތަ ބްލެކް މެއިލްކޮށްގެންވެސް ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެއީ ބަޣާވާތެއް ކަމުގައެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތާއި އަދި ކޮމަށް ލޯއާއި އިސްލާމީ ޝަރީއަތަށް ބަލާއިރު 7 ފެބުރުއަރީގައިސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެކަމުގައި ބައިވެރިވި އެންމެހައި ރައްޔިތުން ހިންގާފައިވަނީ އިސްލާމް ދީނުގައި ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ބަޣާވާތެއް ކަމުގައެވެ. 

ފަހަރި ޢިމްރާނަށް ، ޝޭޚު އިލްޔާސް(ހިންމަފުށީ މެންގޯ ޙުސައިން އަންހެނުންނާ ލޯބީގެ ގުޅުން ބާއްވާތީ އެކަމުގެ ރުޅީގައި ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި އިލްޔާސް އަށް ޙަމަލާދިނީ އިލްޔާސްގެ ތަޤުވާވެރިކަން ބޮޑުވީމަ ކަމަށްވެދާނެ) އަށް އަދި ފާސްނުވާތީ މަދީނާއަށް ނުދެވިގެން ޕާކިސްތާނުގައި 18 އަހަރު ކިޔަވަން އުޅުނު މުހައްމައިދީ މެންނަކަށް އިސްލާމީ ފަތުވާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ ގައި ލޮނުޒިޔާރަތް ކޮޅުގައި އެއްވެ ވެރިކަމާއި އިދިކޮޅު ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ގޮވާލުމުގެ އެއްވެސް ޙައްޤެއް އެމީހުންނަކަށް ނެތެވެ. އަދި މި މީހުންނަކީ މިފަދަ ފަތުވާތައް ނެރޭ ފެންވަރުގެ މުޖްތަހިދުންނެއްވެސް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ޝޭޚަކީ އަދި ޢަރަބިބަސް އެނގޭ ކޮންމެ މީހަކީ މުޖްތަހިދުންނެއް ނޫނެވެ.  މުޖްތަހިދުންނަށް ނޫނީ ފަތުވާ ނުނެރެވޭނެއެވެ. އެއީ އެމީހުންގެ ފެންވަރެއް ނޫނެވެ. 

މިކަންކަން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހަމަޖެހިފައިވަނީ މުޖްތަމަޢު ފިތުނަ ފަސާދައިން ސަލާމަތް ކުރުމަށެވެ. މުޖްތަހިދުންނަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ އެންމެ ގިނަ ޢިލްމު (ޢަރަބިބަސް ، ފިގުހު ޢިލްމު، އުޞޫލުލް ފިގުހު ޢިލްމު، ޙަދީޘް ޢިލްމު، ޢުލޫމުލް ޤުރުއާން، ޝަރޢީ ޢިލްމު، ޤާނޫނީ ޢިލްމު) ދަންނަ މީހުންނެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ޢިލްމުވެރީން ގެ ޢަދަދުވަރަށް ވަރަށް މަދެވެ. ނެތޭ ބުނާހާވެއެވެ. 

ފިތުނައަކީ އިންސާނުން ޤަތުލުކުރުމަށްވުރެ ބޮޑުކަމެއްކަން ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ 191 އާޔަތުގައި މާތްﷲ ވަނީ ހުރިހާ އިންސާނުންނަށް އަންގަވާ ދެއްވާފައެވެ.

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ދިގުވިކަމަށްޓަކައި މަޢާފުކުރަމެވެ. ނަމަވެސް ތަފްސީލެއް ބޭނުންވާތީ ދަންނަވާލީއެވެ. 

ދެން އަޅުގަޑު އަލިއަޅުވާލާނީ 7  ފެބުރުއަރީގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްވި އިސްތިޢުފާއަކީ ، ޞައްޙަ އިސްތިޢުފާއެއް ތޯއެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ކޮމަން ލޯއަށް ބަލާއިރު އެއީ ޞައްޙަ އިސްތިޢުފާއެއް ނޫނެވެ. މި އިސްތިޢުފާއަކީ ، ބްލެކް މެއިލްކޮށް އަދި ފުރާނަ ނުރައްކަލަށް ހުށައެޅުމުން ދެއްވި އިސްތިޢުފާއެއްކަންސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ޢަމަލުތަކުންނާއި ، ޢާއްމު ރައްޔިތުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމުން ، ޤާނޫނުތަކުގެ އަލީގައި ސާފުވެއެވެ. މިނިވަން ތަޙުޤީޤެއް ކުރުމުން އަދި އިތުރަށް ކަށަވަރުވާނެއެވެ.

މަޖުބޫރު އިސްތިޢުފާއެއް ކަން ޝަރީއަތުގެ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު، ބެލެވޭ އެންމެ މުހިއްމު ނުކުތާއަކީ ، ނާޒިމް ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާއި މުޚާޠބުކޮށް ބުނި ވާހަކައެވެ. މިއީ ޝަރީއަތަށް އިތުރު ހެއްކަކާއި ނުލާއި ސާބިތުވާނެ ކަމެކެވެ. މިކަން އިތުރަށް ތަޙުޤީޤެއް ކުރަން ނުޖެހޭކަން ޢިސްލާމީ ޝަރީއަތުން ސާބިތުވާނެއެވެ. އެއީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަކާޘުރު ސޫރަތުގެ މިބަސްފުޅުންނެވެ. عَيْنَ الْيَقِينِ . 

ފުލުހުންގެ އެންމެމަތީވެރިޔާގެ ޤާނޫނީ އަމުރަށް (ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރަށް ކިޔަމަންނުވުން މީގެތެރޭގައި ނުހިމެނޭ) ކިޔަމަން ނުވުމާއި އަދި އެދުވަހު ފުލުހުން ހިނގި ޢަމަލުތަކަކީ ޤާނޫނީ ބޮޑެތި ކުށްތަކެވެ. އަދި އިސްލާމް ދީނާއި ޚިލާފު ޖަރީމާތަކެކެވެ. މީގެ ހެއްކަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ ޙައްޖަތުލް ވަދާޢުގައި ޙަދީޘްކުރެއްވި ބަސްފުޅެވެ. މާތްﷲ ގެ ގެފުޅާއި މައްކާ ޙުރުމަތް ކުރެއްވިފަދައިން އިންސާނުންގެ ގޯތިގެދޮރާއި އެބައިމީހުންގެ މުދާ ވަނީ މާތްﷲ ޙުރުމަތްތެރިކުރައްވާފައި ކަމުގައި ވިދާޅުވި ބަސްފުޅެވެ. މިބަސްފުޅާ ޚިލާފަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ޢަމަލުކޮށްފައި ވެއެވެ. މިއީ ިސްލާމް ދީން ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. މިކަމުގެ ޢަޒާބު އެމީހުންނަށް އާޚުރަތުގައި ލިބޭނެއެވެ. 

ފެބުރުއަރީ 6 ވަނަދުވަހުގެ ރޭގަޑުއާއި 7ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން މީހުންގެ މުދަލާށާއި އަދި ދައުލަތުގެ މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ދީފައިވެއެވެ. މިއީ ފާޅުގައި ހިނގާފައިވާ ކަންކަމެވެ. މިކަމަށް އިތުރު ހެއްކެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. އެއީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަކާޘުރު ސޫރަތުގެ މިބަސްފުޅުންނެވެ. عَيْنَ الْيَقِينِ . 

އެމްއެންބީސީ އަށާއި ، ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ ޢިމާރާތަށާއި ، ބަޑޭރިކޮށްޓަށް ދީފައިވާ ގެއްލުމުން އެކަނިވެސް ފުދެއެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ކަން އޮއްބާލާ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ހުރި ތަންތަނުގައި ހުޅުޖެހި މައްސަލަ ބަލާކަމީ ހިތާމަހުރި ކަމެކެވެ. އިންސާފު ޤާއިމު ކުރަންޏާ ، 7 އަދި 8 ފެބުރުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހު ހިނގި ހުރިހާ ކަމެއްގެ އިންސާފު ހޯދައި ދޭންޖެހޭނެއެވެ. މީގެ ޒިންމާ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ޙައްޘިއްޔަތުން ރައީސް ވަޙީދު އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އަލީގައި ދަންނަވާނަމަ ޤިޔާމަތްދުވަހުން މިކަމާ ރައީސްވަޙީދާއި ސުވާލު ކުރެވޭނެއެވެ. 

7 ފެބުރުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހު މުލީއާގެ(ރައީސް ނަޝީދުގެ ޢާއިލާ ދރިއުޅުއްވާގެ) ތެރޭގެ ޙަލަތަކީ ބްލެކް މެއިލް ކުރުމުގެ ޙާލަތެވެ. މިއީ ވެސް މަޖުބޫރު ޙާލަތެވެ. އިންސާނާ އޭނާ އެންމެ އެދޭ ކަމަކީ ދިރިހުރުމެވެ. ދިރިހުރުމުން ނޫނީ ދެން އެހެން އެއްވެސް ކަމެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. މިއީ ވެސް އިސްތިޢުފާ ދިނުމަށް މަޖުބޫރުވި ކަމެކެވެ. މިފަދަ އެތައް ކަމެއް ހިނގާފައި ވެއެވެ. 

އަޅުގަޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އެންމެ ކަމަކުންވެސް 100 ޕަސެންޓް އެކަމެއް ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެކި އޮވެއްޖެނަމަ އެކަމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވާ ކަމެކެވެ. އެހެންވީމާ ، ރައީސް ނަޝީދުގެ އިސްތިޢުފާއަކީ މަޖްބޫރުވެގެން ދެއްވި  އިސްތިޢުފާއެކެވެ. 

އިސްލާމް ދީނުގައި ކަމެއް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ކުރުވުމުން އެކަމެއް ޞައްޙައެއް ނުވާނެއެވެ. އެއީ ނުވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިގެން ދެއެވެ. މިއީ އިސްލާމް ދީނުގެ އުޞޫލެވެ. އިސްލާމީ އުޞޫލްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޢަދާލަތުޕާޓީން ، މިކަންކަން އިސްލާމީ އުޞޫލަށް ނުފައްތަން އުޅެނީ ކީއްވެގެން ބާވައެވެ. ހަމަ ފައިސާއާއި ދައުލަތުގެ މަޤާމުގެ ބޭނުގައިކަން އެނގެއެވެ.  

ދެން އަޅުގަޑު ބަލާލާނީ ރައީސް ވަޙީދު ވެރިކަމަށް އައި ގޮތެވެ. އިސްލާމް  ދީނުގެ ޝަރީޢަތާއި ހަމަތައް ރައީސް ވަޙީދު ދެނެވަޑައިގަންނަވާނަމަ ، ވެރިކަމާއި ޙަވާލެއް ނުވާނެއެވެ. އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޙަވާލުވާނެ ޖާގައެއް ނެތެވެ. ރައީސް ވަޙީދުގެ މިޢަމަލުފުޅުން އެނގެނީ އޭނާއަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ކަންކަން ދަންންމީހެއް ނޫންކަމާއި ވެރިކަން ބޭނުންމީހެއްކަމެވެ. 

މީގެ މިސާލަކީ މީހަކުގެ އަންބަކާއި އެހެން މީހަކު އިނުން ފަދަ ކަމެކެވެ. އޮޅުވާލައިގެން އިނދެވިދާނެއެވެ. އެކަން އެނގުމާއި ހަމައަށް ކައިވެނި  ޞައްޙަވެސް ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ މީހެއްގެ އަންބެއްކަން އެނގުނު ހިސާބުން ކައިވެނި ޞައްޙައެއް ވެސް ނުވާނެއެވެ. އެކައިވެންޏަކީ ބާޠިލް ކައިވެންޏެކެވެ. އެކަން ކުރި ފަރާތްތަކަށް އަދަބުވެސް ލިބޭނެއެވެ. މިއީ އިސްލާމި ޝަރީޢަތް އޮތްގޮތެވެ. 

އަދި މިކަން ސާފުވާ އަނެއް ކަމަކީ މި ހިންގި ބަޣާވާތުގައި ރައީސް ވަޙީދު ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމެވެ. މިހެން އަޅުގަޑު ދަންނަވަން ޖެހުނީ ، ރައީސް ނަޝީދުގެ އިދިކޮޅު މީހުންނާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށް ނުދެއްވުމާއި ، އެދުވަހުގެ ޓީވީ މެސެޖުތަކުންނާއި ، އަދި ތިމާއަށް ވެރިކަމުގެ ބާރު ނުލިބެނީސް ، ރަޢީސްނަޝީދަށް ލިބިފައިވާ އަމުރުތައް ކޮއްކޮ ޢަލީ ވަޙީދަށާއި އެހެނި ހެން މީހުންނަށް  ކުރުމުންނެވެ. މިއީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޣާވާތެއް ކުރުމުގައި ރައީސް ވަޙީދު ބައިވެރި ވުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާނެ ކަމެކެވެ. 

7 ފެބުރުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހު ހިންގާފައިވާ ކަންކަން ތަޙުޤީޤު ނުކޮށް އެކަންތައްތައް އޮއްބާލައިގެން ތިބި ކޮންމެ ފަރާތަކާއި މެދުގައި ސުވާލުކުރެވޭނެ ދުވަހެއް އަންނާނެއެވެ. މިކަމުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ޕޮލިސްކޮމިޝަނަރާއި ރައީސް ވަޙީދު ހިމެނޭނެކަން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އަލީގައި ދެންނެވިދާނެއެވެ. 


ފެބުރުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހު ހިންގާފައިވާ ކަންކަމަކީ މާތްﷲ ރައީސް މައުމޫނަށް ދެއްކެވި ޢިބުރަތެކެވެ. މީގެ ދަލީލަކީ މައުމޫނުގެ އަތުން ވެރިކަން ބީވެދާނެ ކަމަށް ހީކުރެވުނީ ޑރ.ވަޙީދު މާލޭގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ އަދި އިލްޔާސަށްވުރެން ގިނަވޯޓް ލިބުމުން ، އެކަމާ ބިރުހީވެ އޭނާއަށް މައުމޫނު ކުރި ޖެއްސުމާއި އަދި އެންމެ ފަހުން ރައްޖެއިން ބޭރަށް ފުރަންޖެހުނު ކަންތަކާއި ، އަދި މީގެފަހުން އަންނި މާލޭގެ މެންބަރުކަމަށް އިލްޔާސަށްވުރެން ގިނައިން ވޯޓްލިބިގެން ހޮވުމުން މައުމޫނުގެ ވެރިކަން ބީވެދާނެ ކަމަށް ހީވެގެން އެ ފަކީރަށް ކުރި ބޭއިންސާފު އަނިޔާތަކާއި ޖެއްސި ހިތާމަވެރި ޙާދިޘާގެ ނަތީޖާ އެވެ. 

ރައީސް މައުމޫނު ހީކުރަނީ ވެރިކަމަކީ އޭނާގެ ބާރެއްކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަމަކީ މާތްﷲ ދެއްވާ ކަމެކެވެ. މައުމޫނު ކުރާކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެން ވީމާ މާތްﷲ އެކަން މައުމޫނަށް އޭނާ ދުނިޔޭގައި ހުއްޓާ ދެއްކެވީއެވެ. މައުމޫނު ގެ ވެރިކަން ބީވެދާނެތީ ބިރުހީވި ދެމީހުން މިހާރު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކޮށް ނިމެނީއެވެ. 7 ފެބުރުއަރީގެ ޙާދިޘާއަކީ  މާތްﷲ މައުމޫނަށް ޖެއްސެވި ގޮން ޖެއްސެވުމެކެވެ. 

7 ފެބުރުއަރީގެ ޙަދީޘާގެ ކުރު ޚުލާޞާއަކީ ، ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިޢުފާއަކީ ޞައްޙަ އިސްތިޢުފާއެއް ނޫންކަމާއި ، ރައީސް ވަޙީދުގެ ވެރިކަމަކި ޞައްޙަ ވެރިކަމެއް ނޫންކަމާއި ، ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި އަދި ބައެއް ޢައްމުން ކޮށްފައިވަނީ ބަޣާވާތެއް ކަމުގައެވެ. 


ކިޔުއްވިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
Read more »

2013-08-16

ޕައްޓި ޖެހުމުގައި ބަލިކަށިމީހުންގެ ފަރުވާ-2

ޕައްޓިޖެހުމގައި ބަލިކަށި ފިރިހެނުންގެ ފަރުވާ-2

ޖުމްހޫރު މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންގެ ދިރާސާގެ އަލީގައި އެބައިމީހުންނަށް އެނގުނު ޙަޤީޤަތަކީ ފިރިހެނުންގެތެރެއިން 100 އަކުން 95 ފިރިހެނުންނަކީ ޕައްޓިޖެހުމުގައި އަންހެނުންނަށްވުރެން އަވަހަށް އެދުންވެރިކަން ފުދޭ މީހުންނެވެ. މިކަން އެނގުނު ހިސާބުން ފެށިގެން މިއަދާއި ހަމައަށް ވެސް ދުނިޔޭގެ ބޭސް އުފައްދާ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުންވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ މިކަމަށް ރަގަޅު ބޭހެއް އީޖާދު ކުރެވޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދާއި ހަމައަށް އައި އިރު އުފައްދާފައިވާ އެންމެ ރަގަޅު ބޭހަކީ ވިއަގުރާއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އަކީ އަދި ފިރިހެނުންގެ ޙައްލެއް ނޫނެވެ. އަދިވެސް މިކަމުގެ ފަރުވާއެއް ނުހޯދެއެވެ.
ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި ފިރިހެނުން ބަލިކަށިވާ ގިނަ ސަބަބު ތަކެއް ވެއެވެ. މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަކީ:- 
1) ހަށިގަޑުގައި ސަރުބީ ގިނަވުން.
2) ލޭގެ ޕްރެޝަރ މައްޗަށް ދިއުން.
3) ހަކުރުބަލި ޖެހިފައިވުން.
4) ޕައްޓިޖެހުން ހަފުތާއަކު 2 ފަހަރަށް ވުރެން ގިނަވުން ނުވަތަ މަދުވުން. 
5) އަބަދުވެސް ކަންކަމާ ފިކުރު ބޮޑުވެ ހާސްކަންމަތީގައި ދިރިއުޅެމުން ގެންދިއުން.
6) މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން. 
7) ޖިންސީ ޚިޔާލު މާބޮޑަށް ގެންގުޅުން.
8) އެއް އަންހެނަކާއި އިދެގެން އުޅުން. (ރަގަޅު މިންވަރަކީ 2 އަނބީން ތިބުން)
9) ކަސްރަތު ނުކުރުން. 
10) ހޯމޯން އުފައްދާ ކާނާ މަދުން ކެއުން.. 
11) ވިޓަމިން ބީ މަދުވުން. 
12) ޖިންސީ ބާރުއުފެއްދުމަށް މީހަކު ބުނާހާ ބޭހެއް ބޭނުންކުރުން.

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސަބަބު ތަކަކީ މިކަމުގައި ފިރިހެން މީހާއަށް ޕައްޓިޖެހުމުގައި ބަލިކަށިކަން މެދުވެރި ކުރުވާ ކަންކަމެވެ. މިފަދަ ކަންކަން ދިރާސާކުރާ މީހުންގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި މިކަންކަން ކުޑަކުރަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ރަގަޅު ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ބިނާކުރުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. 

އެމެރިކާގެ ކެލެފޯނިޔާ ޔުނިވަރސިޓީގެ މެޑިސިން ކިޔަވާ ދަރިވަރުން 50 ހާސް ދެމަފިރިން މެދުވެރިކޮށް ކުރި ދިރާސާއެއްގެ  ނަތީޖާއަކީ ޒުވާންކަން އެމީހާގެ ޢުމުރާއި އަޅާބަލާއިރު އެންމެ ޒުވާންކަމަށް ދެއްކީ 3 ރެއިން އެއްރޭ ޕައްޓި ޖެހުމުގެ އާދަ ގެންގުޅެފައިވާ ދެމަފިރީންނެވެ.  މިދިރާސާގެ އަލީގައި އެމީހުން ބުނެފައިވަނީ ޒުވާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް މަހަކު 8 ފަހަރު ޕައްޓިޖެހުމަކީ މުހިއްމުކަމެވެ. އެއީ 3 ރެއިން އެއްރޭގެ މިންވަރަށެވެ. 

ރަގަޅަށް ކަސްރަތު  ކުރުމަކީ ޕައްޓިޖެހުމުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަމެކެވެ. މިކަން ކުރާ މީހުންނަކީ މިކަމުގައި ފުދޭވަރެއްގެ ބަޔެކެވެ. މިމީހުން ޕައްޓިޖެހުމުގައި ކުރިން އެދުން ފުދުނަސް ދެވަނަ ބުރުކަށް ހުއްޓާނުލާ ގެންދެވިދާނެ ބަޔެކެވެ. 

ރަގަޅުގޮތުގައި ޕައްޓިޖަހަން ބޭނުންނަމަ ތިމާދިރިއުޅޭ މާހައުލުން ދުރަންގޮސް އެހެން ތަނެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގައި ޕައްޓިޖެހުމަކީ މިކަން ރަގަޅަށް ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ. ތިމާ ދިރިއުޅޭ ގޭގައި ޢާއިލާގެ ތެރޭގައި އެކަން ކުރުމަކީވެސް ގިނަފަހަރަށް ފިރިހެނުން ބަލިކަށިވާ ކަމެކެވެ. 

އަންހެނުންނަކީ އެދުންވެރިކަން ފުދުމުގައި ލަސްބަޔެކެވެ. އަދި ވަކީން ޚާޢްޞަކޮށް ޚިތާނުކޮށްފައިވާ އަންހެނުން މިކަން މާބޮޑަށް  ލަސްވާނެއެވެ. މިކަމުގެ ޙަޤީޤި ޙާދިޘާ މިޞުރުގެ ޤާނޫނަކުން ދޭހަވެއެވެ. އެއީ އެ ޤައުމުގެ އަންހެނުން ޚިތާނުކޮށްފައިވާލެއް ބޮޑުކަމުން ، އެ ޤައުމުގެ ފިރިހެނުން އާކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ 7 ރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ހޯދުމަށް އުޅޭ މިންވަރު މަތިވަމުންދާތީ އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް މިޞްރުގައި އަންހެނުން ޚިތާނުކުރުން ވަނީ ޤާނޫނަކުން މަނާކޮށްފައެވެ. 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން ސިކުނޑިން ވަގުތުކޮޅަކަށް އިޙުސާސްތައް ނެތުމުން އެދުންފުދޭ މިންވަރު ލަސްވެއެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ނުރައްކަލަކީ 6 މަސްދުވަހު ފަހުން އަބަދު އެދުންފުދިފުދި ނެޕީ ޖަހާ ހިސާބަށް ދިއުމެވެ. މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ. ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ރަގަޅުވިއަސް ދެން މުޅި ޢުމުރު ޚަރާބުވެގެންތާތީއެވެ. 

ޕައްޓިޖެހުމުގައި ފިރިހެނުން ސަމާލުވާންވީ އަނެއް ކަމަކީ ޕައްޓިޖެހުމުގައި މަސައްކަތް ހިންގާ ވަގުތުގައި ތިމާގެ ސިކުނޑިގެ މަސައްކަތް އެހެން ދިމާއަކަށް އަނބުރާލުމެވެ. މިސާލަކަށް ބުނަނީނަމަ ފޯރިގަދަ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ބަލަން އިންމީހަކަށް ވެގެން އެކަން ހިތައް ގެނެސް ދަނޑުފޯރިއަށް މީހާގެ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށްލުމެވެ. މިފަދަ ސިކުނޑީގެ ތެރެޕީއެއް ހަދަން ދަސްކޮށްފިނަމަ ވަރަށް ކާމިޔާބުވާނެއެވެ. އަންހެން  ކުދީން އެމީހާކުދެކެ ލޯބިވާނެއެވެ. 
ނުނިމޭ..............


Read more »

2013-07-12

ދިވެހި އަންހެނުންނާއި ބަންގާޅީން-3

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ކޮމެޑީ ތަރިއެއްގެ އަންހެނުންނަކީވެސް ކޮންމެވެސް މިްވަރެއްގެ ތަރިއެކެވެ. އިސްތިހާރު ކުޅުމަށްވެސް މަޝްހޫރު ވެފައިވެއެވެ. ކިތައްމެ މަޝްހޫރު ވިއަސް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަންތައްތައް އަންހެނުންނަށް ދިމާވެއެވެ. ކިތައްމެ ރީތި ގަޑުވަރެއް ލިބުނަސް އަދި ފައިސާގިނަ ބޭންކެއް ހިލޭ ލިބުނަސް އަދި ޤައުމުގެ ވެރިކަން ލިބުނަސް އެ އަންހެން މީހާ އަށް ހިތްހަމަ ޖެހިގެން ނޫޅެވޭނެ ކަންކަން ހުރެއެވެ. މި ޙާދިޘާއަކީ މީގެ ކަމެކެވެ.

އަޅުގަޑަށް އިސްލާމް ކިޔަވައި ދެއްވި 2  އުސްތާޛަކު ކައިރީގައި ސުވަރުގޭގެ އަރާމުތަކުގެ ފުރިހަމަ ކަމުގެ ތަފްސީލެއް ދެއްވަފާނަންތޯ ދެންނެވުމުން ވިދާޅުވީ ، އެއީ އިންސާނުންނަށް ބަޔާންކޮށް ދެވޭވަރަށް ވުރެން މާފުރިހަމަ އަރާމު ތަކެކެކެވެ. މާތްﷲ ދުނިޔޭގެ ބިމަށް ހަމައެކަށި ފޮނުއްވި އަރާމަކީ އަންހެނުންގެ  ފުށުން ލިބޭ އަރާމެވެ.  މި އަރާމު ނުލިބިގެން އިންސާނުންނަށް ވަމުންދާގޮތް ހިތައް ގެންނާށެވެ. އެހެންވީމާ ، މި އަރާމު އިންސާނުން ހޯދުމަށް ކިތައްމެ ބޮޑުކަމެއް ވެސް ކޮށްފާނެއެވެ. އަދި އެކަމުގައި މީހާ މޮޔަވެސް ވެދާނެއެވެ. އަބުރެއް  ޢިއްޒަތެއް ، މުއްސަދިކަމެއް، ވެރިކަމެއް ، ރަސްކަމެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. ބޭނުންވާނީ  ހަމައެކަނި އެ އުފަލެވެ. 

މި ވާހަކައަކީވެސް މިފަދަ ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަޑު ޤަބޫލްކުރަމެވެ.  2008 ވަނަ އަހަރު ކުރީ ކޮޅުގައި މިހާރު މަޖިލީހުގެ ހއ.އަތޮޅުގެ ދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރަކު  ބުނީ ހިނގާށޭ ، މިވެނި ގެއަކަށް ، އޭނާ ހުންނާނޭ މިހާރު ކެއުން ތައްޔާރު ކޮށްފަ! އޭނާ އަތުން ނޫނީ އަހަރެންނަށް ކާކަށް ނުދޭނެއެވެ. އަހރެން ގޮވައިގެން އެ ގެއަށް ހިނގައްޖެއެވެ. މި ބުނާ ގޭގައި އުޅޭ އަންހެން މީހާއަކީ އަޅުގަޑު ކުރިން ބުނި ކޮމެޑީ ފިލްމްސްޓާރުގެ އަންހެނުންނެވެ. ކަންތައް ވެގެން ދިޔައީ އޭނާ ބުނި ގޮތަށެވެ. ހަމަޔަގީނުންވެސް އެއީ އެ އަންހެން މީހާގެ ފިރިމީހާއެއް ނޫނެވެ. މި ދެމީހުންގެ މެދުގައި އޮންނަނީ އަދަޔާއި ޚިލާފު ގުޅުމެކެވެ. އެހެން ވީމާ އަޅުގަޑަށް އެނގުނީ ، އެ އަންހެން މިހާ ގެ ފިރިމީހާއަށް އަންހެނުންގެ ސަމާވަރު ނުބެލެހެއްޓޭ ކަމެވެ. ސަމާވަރު ވަރުގަދައީ ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. ފިރިމީހާއަށް ސަމާވަރު މައިތިރި ނުކުރެވުނީމާ ، އެހެން ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދަން މަޖުބޫރު ވަނީއެވެ. 

ފިރިހެންމީހާ އާއި އަންހެން މީހާގެ ގުޅުން މަޑުމަޑުން ދުރުވަމުން ދެއެވެ. އަންހެން މީހާ އެހެން މީހެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. މިިގޮތުން ފިރިމީހާގެ ރައްޓެހި ކަމުގެ އަންނަ ބަންގާޅީންނާއި އަދި ގޭގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރުމަށް އަންނަ ބަންގާޅީންނާއި ގުޅާލެވޭތޯ ބަލައެވެ. މިހެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ހިތްގައިމު ބަންގާޅީއަކާއި ދިމާވެއްޖެއެވެ. ދެނެކާ ދެނެއް ނެތެވެ. ހަށިގަޑުގެ ހޭވެސް ހުރިހެން ހީއެއް ނުވެއެވެ. ދެމީހުންގެ ގުލްޒާރުގައި ނަޔާ މާތައް ފޮޅުވަމުން ދަނީއެވެ. އެއްމެ ފަހުން ވަކަރަށްޖަހާ ރަގަޅުކަން އެނގުމުން ، ފިރިމީހާގެ ކައިރިން ވަރިވެއްޖެއެވެ. ޢިއްދާ ހަމަވުމާއިއެކު ގިނަދުވަސް ނުކޮށް ބަންގާޅު މިހާއާއި ކައިވެނި ކޮށްފިއެވެ. މީގެ ކުރިން ކުޅުނު ހުރިހާ އިސްތިހާރަކަށްވުރެން ހިތްހަމަޖެހުނެވެ. އެއީ މީގެކުރިން ދުވަހަކުވެސް ކުޅެން ނުލިބޭ ފަދަ ބަންގާޅީ ފިލްމުސްޓާރަކު ލިބުނީމައެވެ. ދެމީހުން އެއްރޭވެސް މެދުކަނޑާ ނުލައި ފިލްމުގެ ޝޫޓީންތައް ބާއްވަމުން ގެންދެއެވެ. ހީވަނީ ޅަދުވަސް އައިސްގެން އުޅޭހެންނެވެ. ތަންގަޑު ގެ ބައެއް (ގެއަށް އައިސްއުޅޭ) މީހުން ލަދުގަންނަވަރުގެ އެޕިސޯޑްތައްވެސް ދުވާލު ބާޢްވާކަމަށް ވެއެވެ. 

ކޮމެޑީ ފިލްމުސްޓާރުގެ  ޙާލަތު ހުރިހާ ކިއުންތެރިންނަށް ވެސް އެނގިލައްވާނެއެވެ. ކުރާ ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމުން ، ހުރެވޭ ނުހުރެވޭ ތަނެއް އަދި ބޮވޭ ނުބޮވޭ އެއްޗެއްވެސް ނޭގޭ ހިސާބަށް ދެއެވެ. ގިނަމީހުން ބުނާ ގޮތުން މިހާރު މޮޔަކަށް ބަދަލުވަމުންދާ ވަހަކަ ރަށުތެރޭގައިި ދައްކަމުން ގެންދެއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. ގުމުރީ މުށުން ދޫވީއެވެ. ތިމާ މާޔޫސްވީއެވެ. އާވާރާވީއެވެ. މިފަދަ މީހުން ހަމަ މަގަށް އަޅުވާނެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުފައްދަން ވެއްޖެއެވެ. ބަންގާޅީންގެ ކިބައިން ދިވެހި އަންހެނުން ސަލާމަތްކުރުމަށެވެ. އެހެން ނޫނީ ، ފަހަރި ޢިމްރާން ބުނާ ހެން ދިވެހި އަންހެނުން ދިވެހީންނަށް ނުލިބި ، ދީނާއި ވަޠަން ގެއްލިގެން ގޮސް އަންނަށް އޮތް ޖީލުތަކަށް އަޅުގަޑު މެންގެ ޤައުމު ނުދެވި ހިނގާދާނެއެވެ. 

މިފަދަ ވާހަކަތަކުން ކިޔުންތެރިން ޢިބުރަތް ޙާޞިލްކުރަންވީ ކަމަކީ ދިރިއުޅުމަށް އިންނަ އަންހެނުން މާބޮޑަށް ރީތިވުމަކީ ދިރިއުޅުން ބަނަވެދާނެ ކަމެކެވެ. ރަގަޅު ގޮތަކީ މެދުމިންވަރުގެ އަންހެނުން އިންނަށް ހޯދުމެވެ. އަދި ރަގަޅީވެސް ތިމާއަށް ވުރެން ދޮށީ ޢުމުރުގެ އަންހެނުންނެވެ. މިފަދަ ކައިވެނިތަކުން ލިބޭނެ އުފާ މާބޮޑުވާނެއެވެ. ގޭތެރޭގެ އަޅާލުމާއި ، ކޮޓަރީގެ އަޅާލުން ބޮޑުވެގެން ދާނެއެވެ. މިކަން ދިރިހުރި މިސާލުތަކުން ފެންނާނެއެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކި ގިނަމީހުން ޒުވާން އަދި ރީތި އަންހެން ކުދީންނާއި އިންނަނީ އެހެން މީހުންނަށް ކަންދައްކާށެވެ. އެހެންވީމާ މިފަދަ ކަންކަމާއި ދިމާވަނީއެވެ. 

މިހާރު  ބަންގާޅީންނާއި ދިވެހި އަންހެނުންގެ ކައިވެނީގެ ރިކޯޑް ތަކަށް ބަލާއިރު މަހަކު 5 ނުވަތަ 6 ކައިވެނި ކުރެއެވެ. އެމީހުން ގިނައިން ކައިވެނި ކުރަނީ ދޮށީ ޢުމުރުގެ އަންހެނުނާއެވެ. ގޯތި ގެދޮރާއި މުދާތައް ވެސް ވާރުތަވަމުން ދަނީއެވެ. މިކަމާއ އަޅާލާނެ ބައެއް އަދި ފެންނާކަން ނެތެވެ. ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއޭ......!

Read more »

ދިވެހި އަންހެނުންނާއި ބަންގާޅީންގެ ވާހަކަ-2

 ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާއެއް...!

އެއްދުވަހު ހަވީރު އިރު އޮއްސުމާ ވަރަށް ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް ކޮފީއެއް ބޯލަން ހެންވޭރު އަތިރިމައްޗާއި ކައިރީގައި ހުރި
ރެސްޓޯރެންޓަކަށް ވަނީމެވެ. މިތަނުުގައި މޭޒުތައް ވަކިކޮށްފައި ހުންނަނީ  ޕާޓިޝަން ޖަހައިގެންނެވެ. އަހަރެއް ވަން ވަގުތަކީ އެހެން ދެމީހަކު ނިކުމެގެން ދިޔަވަގުތާ އެއް ވަގުތެކެވެ. ކައުންޓަރު ކައިރީގައި ހުރި މޭޒުގައި އިށިއިނީމެވެ. ނަމަވެސް ކައުންޓަރ ކައިރީގައި ހުރ ި އަންހެން މީހާ އާއި އަދި ކައުންޓަރ ގައި އިން އަންހެން މީހާ އާއި ދެމީހުން ވާހަކައިގައި ތިބިމުން އަހަރެން ވަންކަން ނޭގުނީ ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. 

ކައުންޓަރ ކައރީގައި ހުރީ ޢުމުރުން 35 ނުވަތަ 38 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. ކައުންޓަރުގައި އިނީ ވެސް ހަމަ އެވަރުގެ އަންހެނެކެވެ. ބަންގި ގޮވަން ފެށުމުން ބަންދު ބޯޑު އަޅުވާފިއެވެ. އެއިރުވެސް އެމީހުންނަށް އަހަރެން އިންކަމެއް ނޭގެއެވެ. ކައުންޓަރުގަ އިން ކުއްޖާ ކައިރީގައި ހުރި ކުއްޖާއަށް މުޚާޠަބުކޮށް ބުނީ ތި ކިޔަން އުޅޭ ވާހަކަ ކިޔާދީ ބަލާށޭ މިހާރު މީހަކުވެސް ނެތެއް ނޫންހޭ؟ ވޭޓާރުންތައް ބަދިގެ ފަރާތުގައި މަޑުކޮށްގެން ތިއްބާ ތި ވާހަކަ އަވަހަށް ކިޔާދޭށެވެ.

ކައުންޓަރ ކައިރީގައި ހުރި އަންހެން މީހާ ވާހަކަ ފެށްޓިއެވެ. އޭނާ ބުނަނީ އަހަރެން އިނދެގެން އުޅެނީ މާލޭގެ ތަނަވަސް މީހަކާއެވެ. ގޭގެ ކޮޓަރިތައް ކުއްޔަށް ދީގެން ފައިސާ ލިބެއެވެ. ފިރިމީހާ އަކީ އަހަރެންނަށް ވުރެން 20 ވަރަކަށް އަހަރު ދޮށީ މީހެކެވެ. އަހަރެންނަށް ވަރަށް ހެޔޮކޮށް ކަންތައް ކޮށްދެއެވެ، ނަމަވެސް ޤުއްވަތުގެ ބާރެއް އެހާ ރަގަޅެއް ނުނެވެ. ގޭގެ ކޮޓަރިތައް ސާފުކުރާށާއި އަދި ކައްކަން ބަންގާޅު ފިރިހެން(25 އަހަރުގެ) ކުއްޖަކު ގެނެސްގެން ގުޅެއެވެ. އެ ސޮރު އުޅޭތާ އަހަރެއް ވަނީއެވެ. ގޭތެރެ ބަދިގެ ތެރެ ސާފުކޮށް ކައްކާ ހަދަނީވެސް އޭނާއެވެ. އޭނާ އަބަދުވެސް ގޭތެރެގައި އުޅެނީ ސޯޓް ލައިގެންނެވެ. ބޭރަށް ދާންވީމާ ނޫނީ ފަޓްލޫނެއް ނުލައެވެ.

ފިރިމީހާ އަކީ އޭނާގެ ރައްޓެހިންނާއި އެކު ސިލޯނަށް ވަރަށް ގިނައިން ގޮސްއުޅޭ މީހެކެވެ. މިގޮތުން އެއްފަހަރަކު ފިރިމީހާ ސީލޯނަށް ގޮސްހުރި ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ދުވަހަކު ، އަހަރެން މެންދުރު ކާންވެގެން ކޮޓަރިން ނިކުމެ ބަދިގެ ފަރާތައް އައި އިރު ، ބަންގާޅު ކުައްޖާ އޮތީ ތެޅުންގަޑު ސާފުކުރަން ވަރަށް ބޮޑަށް ގުދަށެވެ. އޭނާ ލައިގެން ހުރީ ކުރު ސޯޓެއް ކަމަުން އެ ސޮޜުގެ ފިރިހެން ވަންތަ ގުނަވަން ސޯޓްގެ އެއް ފައިކުރިން ފެންނަށް ހުއްޓެވެ. ފުދޭ ވަރެއްގެ ދިގުމިނެއް ހުރިކަން އެ ވަގުވެސް އެނެގެއެވެ. އަހަރެންގެ ހިތައް އެރީ ހަމަ އިސްކޮޅަށް ދެމިލައިފިނަމަ  ފުދޭވަރެއް ވާނެތާއެވެ. 

ބަލާކަށް ނުހުރެވުނެވެ. ދިޔަގޮތަށް ގޮސް އެ ސޮރުގެ ސޯޓްގެ ފައިކުރިތެރެއަށް އަތްބާނައި ބޮލުގައި ހިފާފީމެވެ. އެސޮރު ސިއްސައިގެން ހިގަންޖެއެވެ. އެއްވެސް ވާހަކަ އެއް ނުދައްކާ އެ ހުރިގޮތަށް ހިފައިގެން އެ ސޮރު ކޮޓަރިއަށް ގެންގޮސްފީމެވެ. ފެންވަރުވާ ސާފުކޮށް 3 ފަހަރެއްގެ މަތީން މޮޔަހަދާފީމެވެ. ހިތްހަމަ ނުޖެހުނު ކަމަކީ އެސޮރަކީ މީގެކުރިން މިފަދަ ކަމެއް ހިންގާ އަދި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިހުރި ސޮރަކަށް ނުވާތީއެވެ. ފިރިމީހާ ލަންކާއިން އަންނަށް ވާއިރަށް އެސޮރަށް ހުރިހާ ކަމެއް ދަސްކޮށް ދީފީމެވެ. މިހާރު ވަރަށް ބަރާބަރެވެ. އެ ވަރުގެ އުފަލެއް މުޅި އުމުރުގައި ވެސް ނުލިބޭ ކަމަށް ވެއެވެ. އަދި ބުންޏެވެ. ކަލޭވެސް ބޭނުން ނަމަ ލިބިދާނެއެވެ. ކަލޭ އިނދެގެން އުޅޭ ޑްރަގު ބޯ މީހާގެ ކައިރިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާއިރު ، މިކަން ތަޖުރިބާ ކޮށްލުން ރަގަޅުވާނެކަމަށް ކައުންޓަރުގައި އިން ކުއްޖާ ކައިރީގައި ބުންޏެވެ. މި ކުއްޖާ އެކަން ވަރަށް ބޭނުން ކަމަށް ބުންޏެވެ. 

އަދި އެކުއްޖާ ބުންޏެވެ. މިހާރުވެސް އަހަރެން ބަންގާޅު ފިރިހެން 2 ކުއްޖެއްގެ ނަންބަރު އޮންނާނެއެވެ. އެމީހުންނާއި އެކު ދުވަސް ދުވަހުން މޮޔަހަދަމެވެ. ދިވެހިންނަށް ވުރެ މާރަގަޅުކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވެސް ނުކުރެއެވެ. އަދި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ފައިސާވެސް ދޭވާހަކަ ބުންޏެވެ. އެ ދެމީހުންގެ ވާހަކަ ހުއްޓުނީ އަހަރެންގެ ފޯނު ރިންގުވާން ފެށުމުންނެވެ. އެ ހިސާބުން އެމީހުން ވަރަށް ލަދުގަތެވެ. އަހަރެންނަށް އެކަން އެނގުނުކަމަކަށް ނުހަދާ ކޮފީއެއް ގެންނަށް ބުނެ ކޮފީ ބޮއިގެން ދިޔައީއެވެ. 

މިއީ މިހާރު ރާޢްޖޭގެ ޢާއްމު ޙަލަތެވެ. މިގޮތަށް މިކަންކަން ދާނަމަ  މި ޤައުމުގެ އަންހެން ވެރިންގެ ބަޑުން ދެން ވިހާނީ ބަންގާޅު ދަރިކޮޅުގެ މީހުންނެވެ. އެ ގޮތްވެސް އޯކާވާނެ މީހުން ތިބޭނެއެވެ. އެއީ ގަޑުވަރުތެރޭގައިވެސް ބަންގާޅު ދަރިކޮޅުގެ މީހުން ވެސް އުޅޭތީއެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަޑު ގޮވާލާނީ މިކަންކަމަށް ދިވެހި ޒުވާނުން ވިސްނާ އެމީހުންގެ އުޅުން އިސްލާޙުކޮށް ދިވެހި އަންހެނުން ގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތާއި ޢިއްފަތް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ނިކުތުމަށެވެ. 

އިތުރު ވާހަކައެއް ހޮނިހިރު ދުވަހު ނިކުންނާނެއެވެ. އެއީ ފިލްމީ ތަރިއެއްކަމުގައިވާ ......................... ގެ ވާހަކައެވެ.

Read more »

2013-07-11

ދިވެހި އަންހެން ކުދީންނާއި ބަންގާޅިން

(1)    ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާއެއް...!
ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނަކީ ވަރަށް ރީތި އަޚުލާގެއްގެ މަތީގައި މީގެ 40 ހަކަށް އަހަރުގެ ކުރީގައި އުޅެމުން ދިޔަބައެކެވެ. ނަމަވެސް މިކަން މިހާރު މުޅިން ކެނޑި ދިވެހި އަންހެނުންނަކީ ޔޫރަޕްގެ އަންހެން ކުދީން ފަހަތައް ޖައްސާ ބަޔަކަށް ވެއްޖެއެވެ. މީގެ ޙަޤީޤީ ޙދިޘާ ތަކުގެ ވާހަކަތަކެއް ލިޔެލަން ގަސްދުކުރަމެވެ. 

މާލޭގެ މާފަންނު ގެއެކެވެ، މިގެ ހުންނަނީ މާފަންނު ވިލާގެ ކުރިމަތީގައެވެ. މި ގޭގެ ތިރީގައި ފިހާރައެއް ހުރެއެވެ. މި ފިހާރައިގެ މަސައްކަތު މީހަކަށް ބަންގާޅު ޒުވާން ފިރިހެނެއް ގެނސްފިއެވެ. މީނާ ރަގަޅަށް ދިވެހިން ވާހަކަ ދައްކަން 6 މަސްދުވަހުގެެތެރޭގައި ދަސްކޮށްފިއެވެ.

 ގޭގެ އޯނަރަކީ ވަރަށް ބިޒީ މީހެކެވެ. އޯނަރުގެ އަންހެނުންނަކީ އޯނަރަށްވުރެން 15 ވަރަކަށް އަހަރު ޒުވާނެކެވެ. އޯނަރުގެ އޭރު ޢުމުރުން 55 އަށް ވުރެން މައްޗެވެ. އެހެން ވިމާ އަންހެން މީހާގެ ޢުމުރުން ވާނީ 40 ހަކަށް އަހަރެވެ. ބޮޑެތި ކުދިން ތިބެއެވެ. ކާފަ މާމަ ކިޔާ ކުދިންވެސް ތިބެއެވެ. އަންހެން މީހާއަކީ ރީތި އަންހެނެކެވެ. ފިރިހެނުން ހިތްކިޔާ ފާޑުގެ އަންހެނެކެވެ. ފިރިމީހާ ރަށުން ބޭރަށް އެކިއެކި ވިޔަފާރީގެ ކަންކަމުގައި ގޮސް އުޅެއެވެ. މަސް ދެމަސް ކޮށްފަވެސް އާދެއެވެ. އަންހެން މީހާ ހުންނަނީ ފިރިހެނަކަށް ބޭނުންވާ ޙާލުގައެވެ. އަންހެން މީހާގެ ރައްޓެހިންނަށް  އޭނާގެ ޖަޒުބާތުތައް އުތުރި އަރާމުންދާ ވަހަކައާއި އެކަމަށް ކެތްނުކުރެވޭ ވާހަކަ ބުނަމުން ގެންދެއެވެ. ފިރިމިހާ މާބޮޑަށް މިކަމާ އަޅައެއް ނުލައެވެ. އެއީ އޭނާއަށް އެކަމުގެ ޤުއްވަތު ނެތީމައެވެ. ނަމަވެސް އަންހެން މީހާއަށް މިގޮތް ރަގަޅުކަމަށް ޤބޫލެއް ނުކުރެވުނެވެ. 

ސޭޓްގެ އަންހެނުން މަޑުމަޑުން ފިހާރައިގެ މަސައްކަތު ބަންގާޅީއަށް އެކިކަންކަމުގައި ގޮވަން ފަށާފިއެވެ. ކުޑަކޮށް ރައްޓެހިކަން އުފެދެން ފަށާފިއެވެ. އިބިލީސް މިކަމަށް މަގުފަހިކުރަމުން ގެންދެއެވެ. މޮޅި ޚިޔާލުތައް އަންހެން މީހާގެ ބޮލަށް ވައްދަމުން ގެންދެއެވެ. ފިރިމީހާ ގެއަށް އަންނަ ދުވަސްދުވަހު ބަލިވެގެން އުޅޭ ވާހަކަ ދައްކައެވެ. މި ބަލީ ރަގަޅު ނުވާކަމަށް ވެސް ބުނަމުން ދެއެވެ. ވާގޮތެއް ބުނެދޭކަށް ނޭގެއެވެ. ނުވާ އެއްވެސް ގޮތެއ ނެތެވެ. 

ފިރިމީހާ އުތުރުގެ ރަށެއްގައި ބޯޓެއް ބަންނަށް ހުރިހާ ތައްޔާރީތަކެއް ވަމުން ދެއެވެ. މި ދަތުރުގައި މަހެއް ހާ ދުވަސް ވާނެކަން އަންހެން މީހާއަށް އެނެގެއެވެ. ފުރަން ކައިރިވީމާ އަންހެން މީހާ ފިރިމީހާ ކައިރީގައި ބުނީ އޭނާ ގޮވައިގެން އިންޑިއާއަށް ބޭހަށް ދިއުމަށެވެ. ފިރިމީހާ ބުނީ މިހާރު ބޯޓް ބަންނަށް ހުރިހާ ކަމެއް ތައްޔާރުވެ 3 ދުވަސް ފަހުން މަސައްކަތް ފަށްންވީމާ އިންޑިއާއަށް ދެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތްކަމަށެވެ. އަންހެނުން ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފާފިއެވެ. ފިރިމީހާ ކައިރީގައި ބުނީ ނުދެވޭނެ ކަމަށް ވަންޏާ އހަރެންނާއި އެކުގައި ފިހާރައިގެ މަސައްކަތުމީހާ ފޮނުވާދޭށެވެ. އޭނާއަށް ހިންދީ ބަސް އެނގޭތީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ވަރަށް ފަސޭހަވާނެކަމަށެވެ. ފިރިމީހާ ވަރަށް ފަސޭހައިން މިދަތުރު ހަމަޖައްސާ ދީފިއެވެ. ފިރިމިހާ ބޯޓް ބަންނަށް އެ ރަށަށް ފުރި ދުވަހު ރާވާފައިވާ ގޮތަށް ބަންގާޅު މިހާ ގޮވައިގެން އަންހެން މީހާ އިންޑިއާއަށް ފުރާފިއެވެ. މި މީހުން ބަންނަނީ ބޯޓެއް ކަމެއް އަދި ލޯންޗެއް ކަމެއް ނޭގެއެވެ. 

އިންޑިއާއަށް ދެވިއްޖެއެވެ. ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މެޑިކަލް ޗެކަޕެއް ހަދާފިއެވެ. ސިރިއަސް އެއްވެސް ކަމެއް ނެތްކަމަށް ޑޮކްޓަރ ބުނެފިއެވެ. ހަމައެކަނި ކަމަކީ އަންހެން މީހާގެ ސަމާވަރު ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފިރިމީހާއަށް ހޫނުނުކުރެވޭތީ ދިމާވާކަމެއްކަމަށް ޑޮކްޓަރ ބުނެދީފިއެވެ. 
ބަންގާޅު މީހާއަށް މި ވެގެން އުޅޭ ކަންތައް ރޭކާލާފިއެވެ. އަދި އަންހެން މީހާވެސް ބޭނުމީ އެކަން އެމިހާއަށް އަންގައި ދިނުމެވެ. 

ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ހަވީރު ބަންގާޅީ ފިރިހެން މީހާ ކައިރީގައި ބުނީ އަހަރެން ކޮޓަރީގައި އެކަނި ނިދަން ބިރުގަންނަ ވާހަކައާއި މިރޭ ނިދަން އޮންނަށް ވާނީ އަންހެން މީހާގެ ކޮޓަރީގައި ކަމަށެވެ. ބަންގާޅު މީހާ މިކަމާ ދެކޮޅެއް ނަހަދައެވެ. މޭޑަމް އޯކޭ ! އަހަރެންވެސް އޯކޭ ބުނެފިއެވެ. 

ދެމީހުން ރަގަޅަށް ކައިގެން އައިސް 9 ޖަހަން ވާއިރަށް ބަންގާޅު މީހާ ނިދުމުގެ ކުރިން ފެންވަރައިގެން ނިދަން އޮށޮއޮންނަށް މެޑަމް ބުންޏެވެ. މީނާ ތުވާލި އަނދެގެން ފެންވަރައިގެން ނިކުނެ މުންޑު އަންނަތަނާއި ، ނިދާ ހެދުންލާ ތަން މެޑަމް ވަރަށް ރަގަޅަށް ބަލަމުން ގެންދެއެވެ. ކޮޓަރީގައި ހުރި ފަންކާގެ ވައިން މުންޑު ފަރާތް ފަރާތަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ އިރު ބަންގާޅު މިހާގެ ކުނބުގައި މުންޑު އަޅާގަންނަކަންވެސް މެޑަމް ބަލަމުން ގެންދެއެވެ. ދެމީހުން ނިދަން އޮށޮއޮވެއްޖެއެވެ. ބަންގާޅު މީހާ މާގިނައިރެއް ނުވެ ނިދާފިއެވެ. މެޑަމް ދެތިންފަހަރު ގޮވާލުމުން ވެސް ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ. މެޑަމް ބޭނުންވި ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ވެއްޖެއެވެ. މެޑަމް ގެ ނިދާ ހެދުން އަޅުވާފައި ހުންނަ އަލަމާރިއާއި ނިދާ ހެދުން ޙަވަލުކޮށްފިއެވެ.

 މަޑުމަޑުން އައިސް ބަންގާޅު މީހާގެ އެނދުގައި އިށިއިނދެއްޖެއެވެ. އެ މީހާގެ މުންޑު ހިއްލާލާފަ މައްޗަށް ޖައްސާލާފިއެވެ. މެޑަމް އަށް ފެނުނީ ހަރުފައެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް ކަންނޭލުގައި ބޯއަޅާލައިގެން އޮތް މަންޒރެވެ. ގިނައިރު ތަކެއް ބަލާކަށް ނުުރެ ހަރުފަގެ ބޮލުގައި ދެއަތުން ހިފާ މޫނުގަ ކާއްތާލުމަށްފަހު ، އަނަގައަށް ލައިފިއެވެ. އައިސްކްރީމެއް ބޯލާގޮތަށް ބޯންފަށާފިއެވެ. ބަންގާޅު މީހާއަށް ފިނިކަމެއް އިޙުސާސްވެގެން ހޭލާފިއެވެ. އޭނާއަށް މި ވެގެން އުޅޭ ކަންތައް އިޙުސާސް ކުރެވިއްޖެއެވެ. މަޑުމަޑުން ނިދާކަމަށް އޮތީއެވެ. ފަހަރެއް ފަހަރެއް ބޮޑުވަމުން ގޮސް މެޑަމްގެ އަނގަ ފުރި ބާރުވެއްޖެއެވެ. ހަރު ދަޑިގަނޑެއްފަދައަކުން ހަރުވެއްޖެއެވެ. އޭގެ ހަމަ އިސްކޮޅަށް ދެމިލާފިއެވެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި 8 އިންޗި ވަރު ހުންނާނެކަމަށް ބުނެވުނެވެ. 

މެޑަމް މައްޗަށް އަރާ މަލުގެ ކަރުގަޑުގެތެރެއަށް ދަނޑި ވައްދާލާފިއެވެ. މެޑަމަށް ހީކުރެވުނީ ފަރުބަދައަކަށް އަރާފަ ތިރި ބަލާލެވުނީ ހެންނެވެ. މެޑަމްގެ ފޫކޮޅޫ މައްޗަށް ނަގާފަ ތިރިކުރަމުން ގެންދެއެވެ. މެޑމަށް ފާއިތުވީ 8 އަހަރުވެސް މިވަރުގެ ކަމެއް ދިމާނުވުމާއި އެކު ދެތިން މިނިޓްތެރޭގައި މެޑަމްގެ ޖަޒްބާތުތައް ބަންޑުން ވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ބަންގާޅު މީހާއަށް ކަމެއް ވީހެންނެއް ހީއެއް ނުވެއެވެ. މެޑަމް ވަރަށް އުފާވެއްޖެއެވެ. ބަންގާޅުމީހާއަށް ގޮވާ ފިއެވެ. އޯކޭ ބުނެފިއެވެ. މެޑަމް ކުރިއަށް ގެންދާށޭ ބުނެފިއެވެ. މެޑަމް ބުނާހާ ގޮތަކަށް ބުނާހާ ކަމެއް ކޮށްދެމުން ގެންދެއެވެ. އަޑީގަ މަތީގަ އަދި އަސްދުއްވަމުން ގޮސް 3 ފަހަރަށް މެޑަމްގެ ޖަޒުބާތުތައް ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ. ޚާދިމް ކަލޭވެސް 3 ފަހަރު އޭނާގެ ޖަޒުބާތު ބާލާލިއެވެ. 

ދެން އޭގެ ފަހުން ރޭގަޑެއް ދުވާލެއް ނުބަލައެވެ. މޮޔަހަދަމުން ގެންދެއެވެ. މިގޮތަށް މިކަން ކުރާތާ 3 ހަފްތާ ވުމުން ހުރިހާ ބައްޔެއް ރަގަޅުވެގެން މާލެ އަތުވެއްޖެއެވެ. މެޑަމް މާލެ އައިފަހުން ފިރިމީހާވެސް މާލެ އަތުވެއްޖެއެވެ. އަންހެނުން އުފާވެފައިހުރީމަ ފިރިމީހާވެސް ހިތްހަމަ ޖެހިއްޖެއެވެ. ދެއްކި ޑޮކްޓަރުގެ މޮޅުކަމުން ބަލި ފަސޭހަވީކަމާއި އޭނާގެ ބޭސްވެރިކަން މޮޅުކަމަށް ތަޢުރީފުކުރިއެވެ. 

ފިރިމީހާ ގެ ފިހާރައެއް ބާޒާރުމަތީގައި ހުރެއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 9 ޖަހަންވާއިރަށް ފިރިމީހާ ފިހާރައަށް ދެއެވެ. ގެއަށް އަންނަނީ މެންދުރު ނަމާދު ކޮށްގެންނެވެ. މެންދުރު ކެއުމަށް ފަހު 2 ޖަހަން ވާއިރަށް ފިހާރަށް ދެއެވެ. ބަންގާޅު މީހާއާއި މެޑަމް އާއި ދެމީހުން މޮޔަހެދުން އޮންނަނީ ފިރިމީހާ ފިހާރަށް ދާވަގުތު ތަކުގައެވެ. މިކަންތައް ގަވާޢިދުން ކުރިއަށް ދެއެވެ. 

ދިވެހިން ބުނެއުޅޭގޮތުން ވެރިއަކަށް އެއްދުވަސް ވަގަކަށް ހާސްދުވަސްއޮންނާނޭ ބުނާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ވެގެން ދިޔައެވެ. އެއް ދުވަހު ފިރިމީހާ ފިހާރައަށް ދާން ނިކުމެއްޖެއެވެ. އަންހެނުންނާއި ބަންގާޅު މީހާ ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އާދައިގެ މަތީން މޮޔަހަދަން ފަށާފިއެވެ. ކަމަުގެ އެންމެ  އުސް ހިސާބަށް އެރިވަގުތު ފިރިމީހާ ފިހާރައަށް ގެންދަންޖެހޭ ފައިސާތައް ނުގެންދެވޭތީ އެ ބަލާ ގެއަށް އައިސް ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވާލިއިރު ، މި ފެންނަނީ ބަންގާޅު މިހާއާއި އަންހެނުން އޮރިޔާމުން ތިބިގެން މޮޔަހަދާ މަންޒަރެވެ. ފިރިމިހާ ރުޅިއައިސްގެން ގޮސް ބަންގާޅު މީހާގެ ލަފުގައި ހިފާ އެނދުމަތިން ވައްޓާލައިފިއެވެ. އެ ވަގުތު އެ ސޮޜުގެ ހުރިހާ ޖަޒުބާތުތައް ވެސް އެނދުމައްޗަށް ބުރައިގެން ދިޔައެވެ. 

ދެމީހުން ގެ މެދުގައި ޒުވާބު ފެށިއްޖެއެވެ. ބަންގާޅު މީހާ ބުނީ  މެޑަމް ފާޚާނާގައި ހުއްޓާ މެޑަމް ބޮލަށް އެނބުރުން އަރައިގެން ވެއްޓޭތީ އަހަރެންނަށް ގޮވީމާ އައިސް މެޑަމް ގައިގަ ހިފެހެއްޓުމުން މެޑަމް ހެދުން ބޭލުނީ ...! މެޑަމް އަހަރެންގައިގަ ހިފެހެއްޓުމުން އަހަރެންގެ ހެދުންވެސް ބޭލުނީ ، ދެން މެޑަމް ގެނެސް އެދުގައި ބޭއްވި ވަގުތު ސަރ އަށް ފެނުނީ...! އަހަރެން ކަމެއް ނުކުރަން...! ދެން ފިރިމީހާ ބުނީ މި އެނދުގަޔާއި އަންހެނުންގެ ގައިގައި މިހުރީ ކޮން ސާގު ފަންޏެއްހޭ؟  ކުރި ހުރިހާ ކަމެއް ނުބުނަންޏާ ޕޮލިހަށް އަންގާނަމޭ ބުނީމާ ، ބަންގާޅު މީހާ އިންޑިއާ ދަތުރުގެ ހުރިހާ ކަމަކާއި އަދި މާލޭގައި ކުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކިޔާދީފިއެވެ. މެޑަމް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ އޮތެވެ. 

ސޭޓް ނިންމީ އޭނާ ޑީޕޯޓް ކޮށްލާށެވެ. އެހެން ބުނާއިރަށް ސޭޓްގެ އަންހެނުން ބުނީ އޭނާ ދާއިރަށް އަހަރެންވެސް މި ގެއިން ދާނެވާހަކައެވެ. ސޭޓް ޖެހުނި އޭނާ ބަހައްޓާށެވެ. ހަދާނެ އެއްގޮތެއްވެސް ނެތެވެ. ސޭޓް ގެ ޤުއްވަތު ނެތީމާ މިހެން ވާނެކަމެއް ސޭޓަށް ނޭގުނުކަން ވަރަށް ދެރެއޭ އަންހުނުން ބުންޏެވެ. ސޭޓަށް ޖެހުނީ ކެތްކޮށްގެން ހުންނާށެވެ. 3 އަހަރުގެ ވިސާ ހަމަވަންދެން ބަންގާޅު މިހާ ހުރީ އެގޭގެއެވެ. ސޭޓް އަންހެނުން އެ ކުރާ ކަމެއް ފުރުޞަތެއް ލިބޭ އިރަށް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. އެކަމަކު ސޭޓް ބަލާވަރުން ކުރިން ކުރިހާ ވަރެއް ނުވެއެވެ. 

ތޯތޯ ނުކުރަނި. މިއީ ޙަޤީޤީ ވާހަކައެއް ..! ސޭޓްއާއި ސޭޓްގެ އަންހެނުންނަކީ އުތުރުގެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ! އެކަމަކު މިހާރު އެއީ މާލޭގެ ވަޒަން ވެރިން ...! އެރަށުގެ މީހުން ދެމަފިރިކަމުގެ ގުޅުމަށް ކިޔަނީ " މޮޔަހެދުން" މިހެން މިކިޔަނީ އެކަމަކީ މީހުން މޮޔަވަވަރުގެ ކަމަކަށްވާތީކަމަށް އެ ރަށުގެ މީހުން ބުނެއުޅެއެވެ...!

Read more »

2013-07-08

ސަން މީޑިއާގެ ސީއީއޯ ، ސިނާން އަލީގެ ބަރަހަނާ ވީޑިއޯއެއް ލީކްވެއްޖެ

ދެހާސް އެގާރަ ވަނައަހަރު ސަން މީޑިއާގެ ސީއީއޯ ސިނާން އަލީގެ ބަރަހަނާ ވީޑިއޯއެއް ރާއްޖެ ޑެއިލީއަށްވަނީ ލިބިފައެވެ. މި ވީޑިއޯއިން ޝިނާން އަލީގެ މައްޗައް ދައުވާކުރުމަށް ޕީޖީއަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ

މިމައްސަލައިގައި ޝިނާންގެ އިތުރުން ދ. މާއެނބޫދޫ ވައިލެޓްގެ އުމުރުން 25 އަހަރުގެ މުރުޝިދާ ޝަފީގުގެ މައްޗައްވެސް ދައުވާ ކުރުމަށް ވަނީ ފޮނުވައިފައެވެ

ސަން މީޑިއާ ގްރޫޕްގެ ޝިނާންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވާފައި މިވަނީ އޭނާ ހިލޭ އަންހެނަކާއެކު ބަދުއަޚުލާޤީ އަމަލުހިންގާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯވެސް އާއްމުވެފައިވަނިކޮށެވެ

ފެންނަނީ ސިނާން އަލީ އާއި އަންހެކުއްޖަކު ސަން މީޑިއާ ގްރޫޕްގެ އޮފީސް ތެރޭގައި ޖިންސީ އަމަލް ހިންގާތަނަވެ .މިހާރު މިމައްސަލައިގައި ވަނީ 

މިދުވަސްވަރަކީ މީޑިއާގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ، ފަޑިޔާރުންނާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް މެމްބަރުންނާއި، ސަރުކާރުގެ މަތީ މަޤާމް ތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުންގެ ބަރަހަނާ މަންޒަރް ހިމެނޭ ވީޑިއޯތަކެއް ލީކްވެގެން އުޅޭ ދުވަސްވަރެކެވެ

ޝިނާން އަލީ ސަން މީޑިއާ ގްރުޕް އޮފީސްތެރޭ އަންހެން ކުއްޖަކާއި އެކީ ޖިންސީ އަމްލް ހިންގާތަން ބަލަން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުން ބަލަން ބޭނުންނަމަ ވީޑިއޯ މިއޮތީއެވެ

https://www.facebook.com/photo.php?v=217441425071467 އިތުރު ވީޑިިއޯއެއް  

Read more »

2013-07-07

ސިޔާސީ ވިސްނުމާއި ކުލައިގެ ފޯރި

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބް މިއޮތީ ބޯމަތިވެފައެވެ. އިންތިހާބަށް އެންމެ 61 ދުވަހަށްވެފައި ވަނިކޮށް މާލޭގެ މަގުމަތިން މިހާރު ފެންނަމުންދާ މަންޒަރަކީ މުޅި މާލެ ޕާޓީތަކުގެ ކުލައިން ޖަރީކޮށްލާ މަންޒަރެެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި ސެޕްޓެމްބަރ 07 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމަޔަށް މުޅި މާލެ އޮންނަނީ ކުލަ މަޖާގަނޑަކަށް ވެފައެވެ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކުލައިގެ  ވާދަވެރިކަމުގައި ދޮން އަނބެއް، ދޮންކެޔޮވަކެއް ފަދަ ދޮން ކުލައިގެ މޭވާއެއް ނުކާން ތިބި އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ފެނިފައެވެ. މިއީ ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމުގައި ހައްދުފަހަނަ އެޅުން ކަމަށް ވިޔަސް މިމައްސަލަ ބައެއް މީހުންނަށް އަދިވެސް ދަނީ ދިމާވަމުންނެވެ. ދޮންރިހަ ނުކެއްކޭ ފަދައން އަސުރުމާ ގަސްތައް އުފުރާލި މީހުން ވެސް އެބަ އުޅެއެވެ. އެނދުގައި އަސުރުމާ ކުލައިގެ ބެޑްޝީޓް އަޅައިގެން ވަރިފަށަށްދާ ހިސާބަށްވެސް ކަންތަށް ގޮސްފައި އެބަހުއްޓެވެ. އަނބިމީހާއަށް ރީތިވެގެން އަސުރުމާ ކުލައިގެ ހެދުމެއްލައިފި ނަމަވެސް ފިރިމީހާ އަކީ ދޮންރީދޫ ކުލައިގެ ސިޔާސީ ފިކުރުގެ މީހަކަށްވާތީ އެކަންވެސް މިއޮންނަނީ މައްސަލައަކަށް ވެފައެވެ

ބައެއްމީހުން ދޮންރިހަ، މުގުރިހަ ދޮންކުލައިގެ ކެއުމެއް ކައްކާފަވެސް އެހުންނަ ކުލަދެކެ ނަފްރަތުކުރާތީ އޭގެ ތެރެއަށް ކޮންމެވެސް ކާ ކުލައެއް އަޅައިގެން ތައްޔާރުކޮށްގެންވެސް ކައި އުޅެއެވެ

ސިޔާސީގޮތުން ފިކުރު ތަފާތުވިއަސް މިއީ ބޮޑުވަރު ނޫންތޯއެވެ

Read more »

އެމްޑީޕީގެ ބިރަކާއި ނުލައިމަޖާކުރުމުގެ ސިޔާސަތަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފާޑުކިޔަން ފަށައިފި

އެމްޑީޕީގެ ' ބިރަކާއި ނުލާ މަޖާކުރުން ' މި ސިޔާސަތަށް އެމްޑީޕީއާއި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވަރަށްބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިގޮތުން މި ސިޔާސަތަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ރައީސް ވަހީދުގެ ޤައުމީއިއްތިހާދު ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަދި ރައީސްވަހީދުގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާން އައްބާސް އާދިލްރިޒާ ދި ޓީވީ ހަބަރުތެރެއިން ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ، ބިރަކާ ނުލާ މަޖާކުރުމުގެ ސިޔާސަތުން ދޭހަވަނީ ބިރަކާ ނުލާ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުން ކަމަށެވެ. އައްބާސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ، ދިވެހިންނަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ބިރަކާ ނުލާ މަޖާކުރަމުން އަންނަ ބައެއްކަމަށެވެ. އަދި ބިރަކާ ނުލާ މަޖާކުރުމޭ އަލުން ބުނުމުން އޭގެއިން ދޭހަވަނީ ބިރަކާ ނުލާ ކޮންމެވެސް ފާހިޝް އަމަލަކަށް އަރައިގަތުން ނުވަތަ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުން ކަމުގައިވެސް ބެލެވިދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ
އެމްޑީޕީގެ ' ބިރަކާއި ނުލައިމަޖާކުރުން ' މި ސިޔާސަތަށް ޕީޕީއެމް އިންވެސް ވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. ޕީޕީއެމް  ސިފަކޮށްފައިވަނީ މި ސިޔާސަތުގެ ބޭނުމަކީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ވޯޓު ހޯދުންކަމަށެވެ. ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރީންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު އަހްމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ ބިރަކާއި ނުލައި މަޖާކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ މަގުސަދަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ އަވައިގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ވޯޓު ހޯދުން ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި އެއީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމައުގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ އެތަކެއް މީހުން ތިބިކަން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމަ މިފަދަ ޒުވާނުންނަށާއި މިކަމުގަ އަވާގައި ޖެހިފައިތިބި މީހުންނަށް ހިތްވަރެއް ލިބޭކަހަލަ މެސެޖްތަކެއް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ޓަކައި އެ ވޯޓުކޮޅު ގާތްގަނޑަކަށް އެކި ޖަމްއިއްޔާތަކުން ހަދާފައިވާ ސާވޭތަކަށް ބަލާއިރު ފުދޭވަރެއްގެ ގިނަ މީހުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާކަމަށް އެބަ ދައްކާ. ދިހަ ހާސް ނޫން ނަމަ ފަނަރަ ހާސް މީހުންގެ ވާހަކަހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިދެއްކެނީ. އެހެންވީމަ ފަހަރުގައި ވެދާނެ އެމީހުންގެ ވޯޓުހޯދުމަށް ވީ ވައުދެއްކަމަށް ވެސް،" މަހުލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ "ބިރަކާއި ނުލައި މަޖާކުރުން" މި ނަމުގައި ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލައި އެމްޑީޕީންގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދަނީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ހިތްވަރު ލިބޭގޮތަށް ކަމަށާއި އެކަމާ ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގައި ބިރު ގަންނަން ޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް މީގެކުރިން ވެސް ކުރިމަތިވެފައި ނުވާކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް އޮއްވައި ބިރެއް ނެތި ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި މުނިފޫހިފިލުވޭނެ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަދައްކަން ފެށުމަކީ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިރާއްޖޭގައި މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަސްވީ އިރު ވެސް ކުޅިވަރު ކުޅެން ބިރުގަންނަން ޖެހޭ ވަރު ކަމެއް ވިހެނެއް އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ. އެހެންވީމަ އެބޭފުޅުން އެވިދާޅުވަނީ ކޮންކަހަލަ ކުޅިވަރެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ،" މަހުލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޤާސިމް އިބްރާހިމްވެސް ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ' ބިރަކާއިނުލައި މަޖާކުރުން' ސިޔާސަތަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ. ހިތަށް އެރިހާ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ އެއްވެސް އިންސާނަކަށް. ހިތަށް އެރި ގޮތަކަށް ވެސް ނޫޅެވޭނެ. އެ ކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންނަކީ މޮޔައިން އިނގޭތޯ. މޮޔައިން އަބަދުވެސް އެގޮތަށް މޮޔަގޮވާނީ. އެކަހަލަ މީހުން މޮޔަވީމަ ދެން ޑޮކްޓަރު ކައިރިއަށް ދިޔައީމާ ދެން ޖަހަން ޖެހޭ އިންޖިކްޝަން ޖެހީމާ ދެން އޮބިނޯތީމާ އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގައި ކުޑައިރު ދެކެން މަންޒަރެއް. އަޅުގަނޑު ދެން އެ މަންޒަރުގެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނެތިން،" މަޖާކުރުން: ބިރަކާނުލާ ފޫހިފިލުވުން ނަމުގައި އެމްޑީޕީން  ލޯންޗުކުރި ސިޔާސަތަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި، ވ. ކެޔޮދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ
ގާސިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ "ބަލަ ގާނޫނެއް އޮތަސް އެއަށް ބަލާލުމެއް ނެތް، ދެން މިކަހަލަ މީހަކު ބުނެފާނެ ނޫންތޯ އިމެއް މިނެތް ނެތި ތިމަންނާމެން އުފާފާޅުކުރަން ފުރުސަތު ދޭނަމޭ. ބަލަ އެއީ އިންސާނުންނަށް މާތް ﷲ ދެއްވާފައި އޮތް ކަމެއް ނޫނޭ،" ނަޝީދަށް މަލާމާތް ކުރައްވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ. "ދެން މިކަހަލަ ހެއްވާ ވާހަކަ ދެއްކީމާ މީނަ ހީކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން މި ގައުމުގައި މި ތިބެނީ މޮޔައިންނޭ. ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް އޭނަ އަށް ހީވެދާނެ. އޭނަ އެހެރީ މޮންސްޓާއެއް ]ފުރޭތައެއް[ ގެ ވިސްނުން އައިސްފައި."ކަމަށެވެ
ކުޅިވަރު ސިޔާސަތަކަށް "މަޖާކުރުން، ބިރަކާ ނުލައި ފޫހިފިލުވުން" ކަނޑައަޅާފައިވާތީ ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލުކުރާކަމަށް ވިދާޅުވެ ނަޝީދު ވިދާޅުވީ "އެ މަޖާ ފަނިކޮށްލަން އެސްއޯ ފުލުހުންނަށް ފުރުސަތު" ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. ޒުވާނުން ނަށަން ބޭނުން ވަނީ ކޮން ލަވައަކަށްތޯ އާއި ޒުވާނުން ކިޔަން ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި ކުޅެން ބޭނުންވާ ކުޅިވަރު ނިންމާނީ ޒުވާނުން ކަމަށާއި އެ ފުރުސަތު ބިރަކާނުލައި ޒުވާނުންނަށް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ނަޝީދުވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ

Read more »

ގަބޭ ލަތީފް ގެ ބަރަހަނާ ވީޑިއޯ އެއް ލީކްވެއްޖެ

މިއަދު ނޫހުގެ އެޑިޓަރ އަބްދުލް ލަތީފްގެ ބަރަހަނާ ވީޑޮއޯއްލީކްވެގެން މިއުޅެނީ ސްޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަޑިޔާރު އަލީހަމީދު ލަންކާގެ ސިނަމަން
ހޮޓެލްގައި ރަޝިޔާގެ އަންހެނަކާއި ސްރީލަންކާގެ ދެ އަންހެނަކާއި އެކީ ޖިންސީ އަމަލުތަކެއް ހިންގާ ވީޑިއޯއެއް ލީކްވެގެން އެމައްސަލަ ފުލހުން ތަހުޤީޤް ކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރެއްގައެވެ

ގަބޭލަތީފްއަކީ މައުމޫންގެ ދައުރުގައި މައުމޫންއަށް ސަނާ ކިޔުމަށް ދިވެހިވިންދްގެ ނަމުގައި  އިންޓަނެޓް ވެބްސައިޓެއް ހިންގަމުންއައި މީހެކެވެ. ނަމަވެސް ދުވަސްކޮޅަކުން 2008 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބާކައިރިކޮށް ދިވެހިންވިންދް ވެބްސައިޓް ވެގެންދިޔައީ ޤާސިމްއަށް ސަނާކިޔައި މައުމޫންއަށް ހަޖޫޖަހަންފެށިތަނެވެ. އެއައްފަހު އަންނިއަށް ސަނާކިޔައި ވެރިކަން ވެއްޓުމުން ވަހީދުއަށް ސަނާ ކިޔައި ފަހުން ވަހީދުއަށް ހަޖޫޖަހައި އަނައްކާވެސް ޤާސިމްއަށް ސަނާކިޔާ ސައިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ

ޤަބޭލަތީފް އަކީ މަސްތުވާތެކެތީގެ ވިޔާފާރިވެސް ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ބައެއްމީހުން ބުނެއުޅެއެވެ. އަބަދުވެސް ލިބޭ ކޮޅަކަށް ދުވަމުންދާ ހިތުން މާވަރުގަދަ ނޫސްވެރިޔެކެވެ

ބައެއް އޮންލައިން މީޑިއާތަކަށް ލީކް ކޮށްލައިގެންއުޅޭ ވީޑިއޯއާއި ގުޅޭގޮތުން ގަބޭ ބުނެފައިވަނީ އެއީ ބަޔަކު އޭނާ ނިދަފައި އޮއްވައި ހަދައިގެން އުޅޭ ވީޑިއޯއެއް ކަމަށެވެ.  އެފަދަ ވީޑިއޯއެއް މީގެކުރިން ވެސް ގެންގުޅެފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ 2007 ވަނަ އަހަރު ބަޔަކު ނަގައިގެން އުޅޭ ވީޑިއޯއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އެފަދަ އަމަލެއް ހިންގާފައިނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ގަބޭ ލަތީފް މީޑިއާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ގަބޭ  ބުނެފައިވަނީ އެ ވީޑިއޯ ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާ “ތަޅުވާތާ” ވަރަށް ގިނަ އަހަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި މީޑިއާއަކުން މިކަން އާކަމެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ނަގައިގެން އުޅޭ ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ ކަމަށެވެ

Read more »